Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stap 3: Zoek relevante samenwerking

Door NOC*NSF

Om .. te kunnen borgen is het verstandig om op zoek te gaan naar relevante samenwerkingspartners.

Mogelijke samenwerkingspartners:

 • Andere sportverenigingen (b.v. van andere sporttakken) of sportaanbieders: 
  kunnen samenwerken indien gemeenschappelijk belang en intentie om samen aan de slag te gaan. Het is vaak zinvol om samen te werken met andere sportverenigingen of andere sportaanbieders, zoals fitness. Twee of meer sportaanbieders kunnen samen een breder sportaanbod bieden. Bijvoorbeeld een combilidmaatschap, combi-instapaanbod, gezamenlijk sportprogramma en/ of koppeling van seizoenen. Dit kan op verschillende locaties of juist georganiseerd vanuit één locatie: het bieden van meer sporttakken op één locatie (sportaccommodatie/ kantine) of de club als uitvalsbasis. Ten behoeve van continuïteit sportbeoefening is het zinvol dat sportaanbieders van elkaar weten wat ze bieden en dat ze sporters die (dreigen te) stoppen naar elkaar doorverwijzen. Een andere mogelijkheid is om kennismakingslessen en structureel aanbod met andere sportverenigingen op elkaar af te stemmen. Sportbonden kunnen daarbij adviseren. Voor samenwerking met fitnessscholen kan Fit!Vak adviseren.
 • Gemeente: 
  heeft een wervende functie (in de communicatie, o.a. richting de doelgroep). Via de combinatiefunctionaris of de buurtsportcoach worden verbindingen gelegd naar andere organisaties in de buurt of gemeente. Het is zinvol om na te gaan of de doelgroep 50plus in het sportbeleid van de gemeente is opgenomen. De gemeente kan dan wellicht ook op andere manieren bijdragen aan de organisatie en uitvoering van het plan. Bijvoorbeeld door als (aanjaag)financier, regisseur of verbinder naar juiste partners/leveranciers etc.
 • Provinciaal, regionaal of lokaal Sportservicepunt:
  staan in contact met de doelgroep, verbinden partijen in een gemeente of regio met elkaar en kennen behoeften en bestaand aanbod.
 • Huisartsen (en/of praktijkondersteuners), fysiotherapeuten, ziekenhuizen en welzijnsinstellingen: hebben een doorverwijsfunctie en wervende functie. Ze kunnen potentiële deelnemers (met een chronische aandoening) doorverwijzen naar jullie club.
 • Buurtorganisaties, hobbyclubs, rotaryclubs, plattelandsverenigingen, carnavalsverenigingen, geloofsgenootschappen, ouderenorganisaties en bedrijfsleven:
  kunnen helpen in het contact met de doelgroep en kunnen adviseren bij het aanbieden van (kennismakings)lessen, o.a. bij het bedrijfsleven.
 • NOC*NSF: vervult een sporttak overstijgende (50plussport) inspirerende en adviserende rol richting sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties.
 • Sportbonden met 50plus sportaanbod:
  hebben een adviserende functie en brengen kennis over het specifieke sportaanbod bij de sportclub. Ook kunnen ze helpen bij doorstroming of herintreding van de ene naar de andere sport(aanbieder). De volgende materialen zijn via sportbonden op te vragen:
 1. Sport specifieke handleidingen voor sportclubs, b.v. Handboek Clubfit (tennis) of Stappenplan Fiets & Geniet Natuurlijk.
 2. Sport(kennismakings)mappen met lesinhoud voor trainers/ leraren.
 3. Materiaalpakket om direct aan de slag te kunnen met de desbetreffende sportactiviteiten en/of de mogelijkheid om ‘in bruikleen’ gebruik te maken van sport specifieke materialen.
 4. Algemeen promotiemateriaal, PR producten: websites, flyers, video’s.

 

Tips voor samenwerking:

 • Werk vanuit een gedeelde passie

Het blijkt bindend te werken als mensen binnen en buiten de vereniging dezelfde passie hebben voor de doelgroep. Deze ‘click’ helpt in een meer soepele opstartfase en komt later ook van pas.

 • Samen tot ideeën en plannen komen

Het is succesvol als meer organisaties/ mensen al in het begin worden betrokken bij de aanpak en als ze kunnen meedenken nog voor het plan wordt uitgewerkt. Als anderen ook (delen van) het plan op papier zetten, helpt dit nog meer in commitment.

 • Maak belangen bespreekbaar

Elke samenwerkingspartner of persoon heeft zijn eigen belangen. Eigen belangen zijn juist nodig voor betrokkenheid en motivatie. Spreek aan het begin van de samenwerking belangen en verwachtingen helder uit naar elkaar. Deze mogen verschillen, maar moeten de gezamenlijke ambitie niet in de weg staan.

 • Investeer in een duurzame relatie

Het blijkt dat samenwerken om vertrouwen vraagt. Partners die elkaar al kennen, hebben hierin een voorsprong. Als je elkaar niet kent of als er cultuurverschillen zijn, moet het vertrouwen nog groeien. Investeer hierin (door informele momenten). Als het contact goed is, overwin je gemakkelijker grote wijzigingen of tegenslagen in een project.

 • Maak heldere afspraken en kom ze na

Spreek af hoe je met elkaar omgaat, zowel binnen als buiten de vergaderingen om, bijvoorbeeld over feedback geven als afspraken niet worden nageleefd. Duidelijke afspraken zijn ook nodig over de taken en rollen. Informeer de achterban regelmatig over voortgang en resultaten en laat betrokkenen waar mogelijk meebeslissen.

 • Zorg voor een betekenisvol proces

Aandacht voor het proces leidt tot een soepeler samenwerking. Durf ook tussentijds te evalueren en elkaar te bevragen op hoe het gaat. Zet ‘proces’ ook regelmatig op de vergaderagenda.

 

Bekijk ook het goede voorbeeld van Bridge, Denken en Doen.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: