Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Personeel

Door NOC*NSF

Een vereniging runnen is mensenwerk. Bestuursleden, coaches, trainers en tal van anderen zetten zich samen in voor de club. Met al deze mensen ga je als sportaanbieder een relatie aan, in de verhouding van werkgever en werknemer of van club en vrijwilliger. Wat komt daar allemaal bij kijken aan taken en verplichtingen? En hoe ga je als trainer goed om met iedereen die de club bezoekt, en met name met jonge sporters en hun ouders?

De sportclub drijft voor een groot gedeelte op vrijwilligers, maar in sommige opzichten ben je als club officieel werkgever, bijvoorbeeld voor trainers, coaches, onderhoudsmensen en anderen met een dienstverband. Dit brengt specifieke verantwoordelijkheden met zich mee en bovendien zijn aan werkgeverschap verschillende wettelijke bepalingen verbonden. Dat ligt voor een enkeling voor de hand, maar werkgeverschap kan jou als clubbestuurder ook volledig vreemd zijn. Dan is het goed te weten wat er van je verwacht wordt. De Werkgevers in de Sport (WOS) of Netwerk in de Sport kan je helpen het werkgeverschap binnen je organisatie goed te regelen. Lees hieronder verder voor belangrijke basisinformatie over personeel en werkgeverschap.

Personeel

Voor jou als sportaanbieder is het allereerst belangrijk om te bepalen of er inderdaad sprake is van werkgeverschap of een dienstbetrekking. Is dat het geval, dan is het verstandig om als werkgever en werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst op te stellen. Ook moet je nagaan of er een Collectieve Arbeidsovereenkomst, oftewel een cao, van toepassing is.

Er is sprake van een dienstbetrekking als je samen een arbeidsovereenkomst bent aangegaan. Dat is het geval als de ene partij, de werknemer, zich verplicht om in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon werkzaamheden te verrichten gedurende een bepaalde tijd. Een arbeidsovereenkomst voldoet altijd aan drie criteria, die alle drie aanwezig moeten zijn:

 • de arbeid moet persoonlijk worden verricht;
 • de werknemer ontvangt loon (in geld of natura);
 • er is sprake van een gezagsverhouding: de sportaanbieder heeft het recht om opdrachten en aanwijzingen te geven over werk dat gedaan moet worden en de werknemer moet zich aan deze opdrachten houden.

Meestal wordt een arbeidsovereenkomst schriftelijk vastgelegd, maar hij kan ook mondeling of stilzwijgend tot stand komen. Het is verstandig om gemaakte afspraken altijd schriftelijk vast te leggen.

Er kan ook sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Dat is het geval als de volgende elementen aanwezig zijn:

 • de opdrachtnemer werkt doorgaans op minimaal twee dagen per week (waarbij het aantal gewerkte uren per dag niet van belang is);
 • het bruto inkomen per week bedraagt ten minste 40 procent van het minimum(jeugd)loon dat voor de opdrachtnemer geldt;
 • de arbeidsverhouding is voor onbepaalde tijd of naar verwachting voor een aaneengesloten periode van minimaal 30 kalenderdagen aangegaan.

Er is alleen sprake van een fictieve dienstbetrekking als deze drie elementen aanwezig zijn. Is dat het geval, dan heb je als werkgever dezelfde verantwoordelijkheden voor je opdrachtnemer als voor werknemers, zoals het aanleggen van een loonadministratie, het aangeven en afdragen van loonheffing en het betalen van premies werknemersverzekeringen.

Twijfel je over het soort overeenkomst dat je moet sluiten, dan geeft de WOS op sportwerkgever.nl meer uitleg over het bepalen van de arbeidsrelatie. Je vindt er ook modelcontracten en uitleg over de CAO Sport.

Werken in de sport

Zoek je nog een gemotiveerde werknemer voor jouw sportclub? Heb je een mooie vacature, fulltime of parttime, tijdelijk of permanent, voor een coach, een verenigingsmanager, trainer, projectmedewerker of marketeer, of welke andere functie in de sport dan ook? Plaats dan je vacature kosteloos op werkenindesport.nl. Stuur een bericht naar info@werkenindesport.nl om je vacature in de sport te posten.

Loonbelasting

Als sportaanbieder betaal je loon uit aan werknemers die bij jou in dienstbetrekking zijn. Op dat loon moeten loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet worden ingehouden. Dat brengt een aantal administratieve verplichtingen met zich mee:

 • je als werkgever melden bij de belastingdienst en bij het UWV;
 • de identiteit van de werknemer vaststellen aan de hand van een Nederlands paspoort, gemeentelijke identiteitskaart of een verblijfsdocument. Een kopie hiervan moet je bewaren bij de loonadministratie;
 • de werknemer een loonbelastingverklaring laten invullen;
  een administratie bijhouden van de betalingen en verstrekkingen (zoals kostenvergoedingen) aan de werknemer;
 • beloningen in geld en beloningen in natura vermelden in een loonstaat;
 • de hierboven genoemde premies en bijdrage voor de Zorgverzekeringswet inhouden op het loon van de werknemer en de ingehouden bedragen afdragen aan de belastingdienst en het UWV;
 • jaaropgavenkaarten invullen en opsturen naar het UWV;
 • loonbelastingkaarten invullen en opsturen naar de belastingdienst;
 • aan de werknemer een jaaropgaaf verstrekken.

Bij het werken met artiesten, bijvoorbeeld voor een feestavond op de club, of met beroepssporters gelden aparte regels. Bij sporten als voetbal, tennis, golf en schaatsen zul je sneller met beroepssporters te maken krijgen dan bij sporten als korfbal, hockey en zwemmen. Lees meer over de afwijkende regels in het Handboek Wet- en Regelgeving.

Arbo

Het is als sportaanbieder niet alleen je verantwoordelijkheid om op tijd loon uit te betalen aan je personeel, maar ook om te zorgen dat zij hun werk op een gezonde en veilige manier kunnen doen. NOC*NSF heeft in samenwerking met de Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk en bij hen aangesloten koepels en met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid speciaal voor sportorganisaties een arbocheck ontwikkeld waarmee je als sportaanbieder na kunt gaan:

 • welke risico’s werknemers en vrijwilligers in jouw organisatie lopen;
 • hoe groot de risico’s zijn en wie er schade aan de gezondheid kunnen oplopen;
 • of je voldoende voorzorgsmaatregelen hebt getroffen, zodat de risico’s zo klein mogelijk zijn;
 • aan welke risico’s je het eerst iets moet gaan doen.

De arbocheck voor sportorganisaties is een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). Daarvan heeft de wetgever in de Arbowet bepaald dat alle organisaties deze moeten opstellen als eerste stap naar goede arbeidsomstandigheden. In de arbocheck komen zaken als het geven van voorlichting, werktijden, het werken met bijzondere groepen, lichamelijke belasting en ongewenst gedrag aan bod.

Download hier de arbocheck onder het kopje Arbo.

De WOS laat in de Arbocatalogus voor de sport aan sportorganisaties zien wat ze als sportwerkgever kunnen doen om aan de zorgplicht te voldoen, maar ook om gezond en prettig werken in de sport te bevorderen. Sportclubs die met vrijwilligers werken kunnen de Arbocatalogus ook gebruiken om de risico's voor vrijwilligers bij de organisatie van activiteiten te beperken. Daarnaast is er voor sportverenigingen een Oplossingenboek waar het risico bij ongevallen bij trainingen, wedstrijden en evenementen is uitgewerkt.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: