Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Scheidsrechters en officials

Door NOC*NSF

Als sportvereniging maken scheidsrechters, juryleden of andere officials deel uit van je functioneren. Het is aantrekkelijk om lid te zijn van een club die ervoor zorgt dat er voldoende officials zijn die goed functioneren. En dat het binnen die vereniging niet als vanzelfsprekend ervaren wordt, dat deze mensen zich belangeloos inzetten voor hun sport. Een actieve houding van het bestuur op het gebied van arbitrage is dus van groot belang.

De scheidsrechters, juryleden of andere officials zijn in de praktijk vaak heel specifiek met hun ‘vak’ bezig en hebben daardoor weinig sociale interactie met sporters of andere mensen op de club. Als sportbestuur is het aan jou om te stimuleren dat de interactie met sporters, trainers, leiders, etc. op een goede manier plaatsvindt en dat zij het gevoel hebben dat hun inzet wordt ‘gezien’. 

Week van de Scheidsrechter

Uit onderzoek blijkt dat de waardering bij scheidsrechters en officials vaak in kleine dingen zit. Bijvoorbeeld in de ontvangst op de club, een compliment of bedankje na de wedstrijd, het vieren van jubilea of het maken van andere kleine gebaren. Om sportclubs te helpen hun officials te bedanken voor hun inzet tijdens het sportseizoen is sinds 2009 de ‘Week van de Scheidsrechter’ in het leven geroepen. Deze week vindt ieder jaar plaats in de eerste volle week van oktober. In die week worden de scheidsrechters en officials in het zonnetje gezet. Alle sportclubs en sporters worden uitgedaagd om op een leuke of ludieke manier de scheidsrechters te bedanken. Via social media kan men dit delen met de toevoeging #scheidsbedankt. 

Tevredenheid

In totaal zijn naar schatting 150.000 personen als scheidsrechter of jurylid actief bij een Nederlandse sportbond of sportvereniging. Om de twee jaar wordt er een arbiterstevredenheidsonderzoek uitgevoerd. In 2015 werd dat voor de vierde keer gedaan, en de resultaten daarvan laten een positieve ontwikkeling zien. Op vrijwel alle vlakken geven de ondervraagde scheidsrechters aan tevredener te zijn dan bij de eerste meting in 2009. Echter de tevredenheid over de communicatie naar de scheidsrechter en de wijze waarop ze worden begeleid bij hun ontwikkeling scoort nog relatief laag. Hier kan een club veel aan doen, zeker als het gaat om de eigen clubofficials.

Arbitragebeleid

Wat houdt arbitragebeleid dan in? Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het werven, begeleiden en behouden van scheidsrechters. Maar ook om het aangeven van regels, welk gedrag getolereerd wordt en welk gedrag niet. Dit wordt gedaan in een goede samenspraak met trainers, leiders en ook ouders. Het gaat hierbij ook om het behartigen van de belangen van de scheidsrechters binnen het clubbestuur, bijvoorbeeld door één bestuurder te belasten met scheidsrechterszaken. Of om het uitleggen van spelregels, zodat er meer begrip is voor de beslissingen van de scheidsrechter. De Sportmasterz kan hierbij een mooi hulpmiddel zijn. Dit is een online module om op een leuke manier de spelregelkennis te testen, verbeteren en toetsen. Een tiental bonden heeft hieraan meegewerkt Op deze website vinden de leden de spelregels in begrijpelijke taal. Ze kunnen oefenen met toetsvragen en bij enkele sporten kunnen zij hiermee ook hun officiële spelregelbewijs halen. Hoe beter je de regels kent, hoe groter het plezier. De kans op overtredingen en discussies met de scheidsrechter wordt kleiner, de kans om te winnen groter.

Samenwerking

Binnen sommige takken van sport zijn er inmiddels stappen ondernomen om clubs te ondersteunen in het ontwikkelen van arbitragebeleid. Zo heeft de KNVB samen met sponsor ARAG het kwaliteitskeurmerk ‘ARAG-certificering’ ontwikkeld. Die clubs hebben niet alleen de eigen clubarbitrage goed georganiseerd, maar treden ook op als inspiratiebron voor andere clubs. Ook bij andere sporten vindt deze ‘kruisbestuiving’ steeds meer plaats. In het handbal hebben twaalf Overijsselse verenigingen een gezamenlijk arbitragebeleid ontwikkeld. Ook worden in gezamenlijkheid opleidingen en bijscholingen georganiseerd.

Actieve houding

Voor een sportbestuur is het vooral belangrijk om actief met het thema arbitrage aan de slag te gaan. Door het een vaste plek binnen je bestuur en je club te geven en er aandacht aan te besteden is het gemakkelijker om nieuwe (jonge) mensen te werven en te behouden. Door nieuwe mensen goed te (laten) begeleiden help je hen op weg en hebben jullie er allemaal nog lang plezier van.

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: