Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Frequently Asked Questions natuurgras

Door NOC*NSF

In de dagelijkse praktijk van onderhoud en beheer van onze sportterreinen blijken er veel vragen te zijn over milieuvriendelijk beheer van onze natuurgras buitensportterreinen. Hieronder worden daarom een aantal van deze veel gestelde vragen over milieuvriendelijk beheer van natuurgras beantwoord. 

  • Wat is pesticidenvrij in het kader van milieuvriendelijk onderhoud en beheer?

   Pesticidenvrij betekent dat het onderhoud en beheer van sportvelden in principe zonder gewasbeschermingsmiddelen plaats vind. Dat betekent in de praktijk: op sportvelden mogen geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden tegen onkruiden, ziekten en plagen.

  • Wat is het tijdspad voor invoering van pesticidenvrij in het kader van milieuvriendelijk onderhoud en beheer?

   Met ingang van 1 april 2020 moet het onderhoud en beheer van sportvelden in principe pesticidenvrij zijn. Tot eind 2022 gelden nog slechts enkele uitzonderingen, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat geïntegreerde gewasbescherming (Integrated Pest Management, IPM) gehanteerd wordt en dat IPM onvoldoende resultaat heeft gehad.

  • Wat zijn gewasbeschermingsmiddelen?

   Gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen die planten beschermen,  of van ongewenste planten de groei beperken, de ongewenste planten voorkomen dan wel vernietigen. Zie ook: uitgebreide definitie.

  • Wanneer is een middel een gewasbeschermingsmiddel?

   Een middel is een gewasbeschermingsmiddel als werkzaam op planten en plantaardige producten volgens de Europese Verordening Gewasbescherming 1107/2009. Zie ook: uitgebreide definitie.

  • Wat is IPM?

   IPM staat voor Integrated Pest Management, in het Nederlands: Geïntegreerde gewasbescherming. Dit is een gestructureerde werkwijze voor duurzaam onderhoud en beheer van grasvelden waarin gestreefd wordt steeds minder middelen te gebruiken. De kern is dat vooraf plannen worden gemaakt, dat de ontwikkeling van het grasveld wordt gemonitord en dat regelmatig het uitgevoerde duurzame onderhoud en beheer worden geëvalueerd.

  • Is IPM verplicht?

   Bij onderhoud en beheer van natuurgrasvelden is IPM inderdaad verplicht.

  • Moet ik ook een gewasbeschermingsmonitor bijhouden?

   Iedereen die gewasbeschermingsmiddelen in voorraad heeft of die mogelijk gaat gebruiken, dient een zogenaamde gewasbeschermingsmonitor te hebben, zie ook volgende vraag.

  • Hoe kan ik eenvoudig voldoen aan IPM en de gewasbeschermingsmonitor?

   Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een webtool waarin IPM en gewasbeschermingsmonitor zijn samengevoegd. Deze tool komt begin 2021 beschikbaar op duurzame sportsector. Aan de hand daarvan kunt u eenvoudig aan alle verplichtingen voldoen en bovendien een goede basis leggen voor duurzaam en chemievrij beheer.

  • In welke situaties mogen middelen nog tijdelijk gebruikt worden op een natuurgras sportterrein?

   Op natuurgras wordt in uitzonderingssituaties gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan voor bestrijding van onkruid, schimmels en plagen tot eind 2022. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

   Er moet sprake zijn van beheer en onderhoud volgens IPM. Dit komt neer op een planmatige wijze van beheer en onderhoud waarbij er naar wordt gestreefd om steeds minder middelen te gebruiken.

   Er mag pas na toepassing van IPM worden gespoten in enkele uitzonderlijke situaties. Gewasbeschermingsmiddelen mogen tot en met 2022 alleen nog worden gebruikt voor enkele onkruiden en plagen, deze zijn in de volgende tabel samengevat.

   Deze lijst met uitzonderingen geldt algemeen, voor alle sportterreinen, behalve:

   • Voor golfterreinen is een aparte protocol opgesteld, zie de site van de NGF;
   • Voor velden in stadions voor betaald voetbal mogen voor onkruiden geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast. Toepassing is toegestaan enkel nog voor drie typen schimmels: dollar spot, sneeuwschimmel en kiemplantenziekte.

   Let op: buiten stadions mogen dus geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt tegen schimmels.

   Toepassing van gewasbeschermingsmiddelen op een bestaand veld mag niet over het hele sportveld gebeuren (volvelds) maar ten hoogste op 20% van het sportoppervlak.

   Voor delen van een terrein waar in het kader van renovatie of onderhoud grootschalig opnieuw is ingezaaid geldt dat het eerste jaar geen gewasbeschermingsmiddelen mogen worden gebruikt en alleen indien nodig in het 2e of 3e jaar eenmalig 100%.

  • Kan fysiek en mechanisch onderhoud toegepast worden?

   Fysiek en mechanisch onderhoud is in principe altijd toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn wiedeggen, slepen, onkruid handmatig verwijderen, etc.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: