Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Diversiteit en inclusie

Door NOC*NSF

De sportclub is bij uitstek de plek waar mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten en naar elkaar omzien. Het is een plek waar jongeren, ouderen, mensen met een laag inkomen, de LHBTI+ gemeenschap, mensen met een beperking en mensen met uiteenlopende culturele achtergronden zich thuis kunnen voelen.

Toch laten talloze sportonderzoeken zien dat bovengenoemde groepen mensen zich minder thuis voelen in de sport. Kortom, een groot gedeelte van de Nederlanders weet om verschillende redenen de weg naar de sportclub nog niet te vinden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Voor mensen met een lichamelijke beperking zijn gezondheidsaspecten of praktische belemmeringen vaak een reden om niet te sporten;
 • Het ontbreken van kennis over een gezonde leefstijl speelt een rol, bijvoorbeeld bij mensen met een lage sociaaleconomische status;
 • Er worden randvoorwaardelijke belemmeringen ervaren zoals minder geld te besteden en geen passend aanbod in de buurt;
 • Ouderen zijn opgegroeid in een tijd waarin sporten in de vrije tijd minder gangbaar was dan tegenwoordig;
 • Mensen voelen zich niet altijd thuis bij een sport- en beweegaanbieder. Bijvoorbeeld vrouwen, LHBTI+’s of mensen met een etnische achtergrond;
 • Sport- en beweegaanbieders ervaren belemmeringen om passend aanbod te bieden, onder andere het beschikken over voldoende deskundige trainers en coaches en begeleiders die goed kunnen sturen op sportplezier is een uitdaging;
 • Mensen zijn onvoldoende bekend met de mogelijkheden van sportaanbod bij hun in de buurt of vinden het spannend om de stap te zetten om kennis te maken en mee te gaan doen.

Er zijn nog veel meer doelgroepen, die de weg naar de Nederlandse sportclubs niet weten te vinden. Cijfers laten zien dat er wekelijks ruim 9,4 miljoen mensen sporten. Dat betekent dat er van de 17 miljoen Nederlanders, zo’n 8 miljoen niet het wekelijkse sportplezier ervaren.

Voor deze doelgroepen is het belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan een inclusieve sportomgeving. Voor meer informatie over diversiteit in de sport kun je hier de factsheet diversiteit in de sport lezen. Wil je meer weten over hoe je als sportclub inclusiever kan worden voor bepaalde doelgroepen? Klik dan rechts op één van de links voor meer informatie.

Sportakkoord

In het meest recente Sportakkoord is diversiteit en inclusie opgenomen als één van de zes pijlers en ambities. Iedereen moet kunnen sporten, óók diegenen die afstand tot de sport ervaren door een handicap, armoede of eenzaamheid. Op NOC*NSF is meer te lezen over de zes pijlers en het Sportakkoord.

Alliantie Sport en Bewegen voor iedereen

De Alliantie Sport en Bewegen voor iedereen is opgericht vanuit het Sportakkoord. De alliantie zet zich in om de sportparticipatie te verhogen onder doelgroepen waarbij deelnemen aan sport niet vanzelfsprekend is. Meer weten over de alliantie en wat ze voor jouw sportclub kunnen betekenen? Klik dan hier.

Code Goed Sportbestuur

Binnen de Code Goed Sportbestuur wordt diversiteit ook als een belangrijke waarde genoemd. De code helpt bij het besturen van een sportclub, bond of andere organisatie. Bekijk hier wat de Code Goed Sportbestuur inhoudt. 

Waarom als sportclub aan de slag met diversiteit en inclusie?

Om tot de beste prestaties in de wereld te komen is het belangrijk om alle talenten te benutten, zo ook binnen bestuur en sport, ongeacht verschillen. Er zijn veel redenen om met diversiteit en inclusie aan de slag te gaan binnen het bestuur en technisch kader.

 • Onderzoeken laten de sociale voordelen zien van inclusief besturen en sporten.
 • Een organisatie die bestaat uit mensen met verschillende talenten, competenties en achtergronden is beter in staat juiste beslissingen te nemen die voor iedereen herkenbaar zijn.
 • De maatschappij is enorm divers. Sportorganisaties kunnen niet achterblijven om sport voor iedereen aan te bieden door een al net zo diverse groep van bestuurders, medewerkers en clubkader.
 • Sportbonden en sportclubs hebben problemen om genoeg vrijwilligers te vinden of hebben te maken met dalende leden en inkomsten. Een inclusieve mindset helpt om fundamentele problemen als deze aan te pakken.

Sportverenigingen met ambities en ondernemingszin kunnen de Toolkit Bestuurlijke Vernieuwing raadplegen. De Open Club filosofie laat daarnaast duidelijk zien wat een inclusieve sportvereniging betekent én opbrengt.

Hoe te beginnen?

1. Creëer draagvlak aan de top van de organisatie

Het proces van het inclusiever maken van een organisatie krijgt een steviger fundament op het moment dat bepaalde mensen binnen de top van de organisatie op de hoogte zijn van het proces en er ook in gaan geloven. Schuw discussies niet, blijf aan de tafel zitten en zorg dat je mensen mee krijgt. Start bijvoorbeeld met het neerleggen van een compact voorstel bij de directie of het bestuur. Zorg dat ze zich erin verdiepen en vraag akkoord op verdere uitwerking. Lees meer hierover in dit artikel van Movisie.

2. Ambities

Zorg dat je de ambities van de vereniging kent en probeer daar aansluiting bij te vinden. maak daarnaast een overzicht van wat het de organisatie oplevert (zie het kopje ‘waarom aan de slag met diversiteit’), maar ook wat het de organisatie kost. Maak eventueel onderscheid tussen kwantitatieve ambities en kwalitatieve ambities. Een kwantitatieve ambitie kan bijvoorbeeld zijn om de vertegenwoordiging van vrouwen in het bestuur te verhogen naar 50 procent. Een kwalitatieve ambitie heeft meer betrekking op een proces, bijvoorbeeld aandacht geven aan divers werven en selecteren van personeel. Denk vervolgens na over hoe je die ambities wilt bereiken. Welke processen moeten er geoptimaliseerd worden en welke stakeholders zijn belangrijk om bepaalde ambities te behalen?

3. Communicatie

Diversiteit en inclusie is een onderwerp waar veel mensen een mening over hebben. Dat is hartstikke mooi! Dit betekent wel dat er goed nagedacht moet worden over hoe je de ambities en de plannen wilt communiceren, zowel extern als intern. Vooral de communicatie met medewerkers is belangrijk. Hoe krijg je ze mee in jouw plannen? En beter nog: hoe krijg je medewerkers zo ver dat ze ook daadwerkelijk ambassadeur worden van het inclusieproces en actief willen bijdragen aan de inclusieve sportvereniging? 

Binnen dit thema


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: