Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

“Lokale sportraden kunnen zelf het wiel uitvinden, maar we kunnen ook onderling kennis met elkaar delen”

NOC*NSF05 nov 2021

Al jarenlang is Jan Vlasblom actief bij de Sportraad Hilvarenbeek, die op 23 oktober dit jaar vijftig jaar bestaat. Destijds werd de Sportraad opgericht om kennis te delen tussen verenigingen en om een sparringpartner voor de gemeente te zijn. Sinds vijf jaar verschuift de focus naar de maatschappelijke rol van sport in de gemeente Hilvarenbeek, dat zo’n 16.000 inwoners telt.

De Sportraad Hilvarenbeek heeft in totaal zo’n dertig verenigingen die lid zijn. Afhankelijk van hun ledenaantal betalen zij jaarlijks contributie. Die contributie varieert van 20 euro tot 140 euro per jaar. Dat is al jaren zo geregeld, vertelt Vlasblom. “Daarvan organiseren we de onderlinge bijeenkomsten en het jaarlijkse Sportgala met een avondvullend programma. Zo wordt op die avond elk jaar de sportploeg, sporter, talent en vrijwilliger van het jaar gekozen. Ook proberen we altijd met behulp van sponsoring een paar leuke prijzen uit te reiken. Het hele cultureel centrum zit die avond vol.”

Jarenlang was de Sportraad op sportgebied een belangrijke sparringpartner voor de gemeente. Zo’n vijf jaar geleden kwam hier verandering in. “In een kleine gemeente als Hilvarenbeek heeft de sportambtenaar beperkt tijd voor het maken van sportbeleid omdat hij ook andere aandachtsgebieden heeft. We hebben toen als sportraad voorgesteld om een sportvisie voor het hele dorp te ontwikkelen. Er werden brainstormsessies met verenigingen georganiseerd, maar ook met maatschappelijke organisaties zoals het onderwijs, de ouderenbond en het steunpunt aangepast sporten in Tilburg. Ook hebben we door NOC*NSF een KISS-rapportage laten maken waardoor we de sportdeelname in onze gemeente goed in kaart konden brengen en we duidelijk zagen waar de knelpunten zaten.”

Sportvisie

Vandaaruit werd de Sportvisie ontwikkeld, die aan de gemeente werd overhandigd. “Het is in de gemeenteraad besproken, en vervolgens hebben we een subsidie gekregen om deze visie verder gestalte te geven”, vertelt Vlasblom. “Daarmee hebben we het vertrouwen gewonnen van de lokale politiek en laten zien dat we verantwoord en actief te werk gaan.” Op basis van de Sportvisie is besloten om kwetsbare groepen zoals ouderen, basisschoolkinderen en mensen met een beperking meer bij de sport te betrekken. “We zien dat als een gezamenlijke uitdaging. Daarvoor moeten we samen optrekken zodat we er ook allemaal profijt van hebben.”

Sportdorp Hilvarenbeek

In 2017 kwam de sportraad Hilvarenbeek in aanmerking voor een landelijke subsidie via de sportimpuls regeling. “Er waren verschillende projecten waarvoor je een aanvraag kon indienen, waaronder het ‘sportdorp project.’ Dit paste heel goed bij onze sportvisie. Dat hebben we gedaan en voor het project ‘Sportdorp Hilvarenbeek’ hebben we toen 60.000 euro subsidie gekregen voor een periode van twee jaar.”

De subsidie bood veel nieuwe mogelijkheden om activiteiten te ontplooien voor kwetsbare doelgroepen. Daarnaast kon de sportraad een lokale projectleider aanstellen voor een dag in de week. “Een lokale verbinder werkt ontzettend goed omdat die iedereen kent. Voor een vrijwilliger is dit te veel werk, maar door de subsidie konden we iemand betalen voor het verrichte werk. Ze verzorgde veel marketing en promotie en maakte de betrokken maatschappelijke partijen en de inwoners enthousiast.”

Zo werd met de gemeente afgesproken, dat op alle basisscholen één van de twee gymlessen door een sportcoach wordt gegeven in plaats van een onderwijzer. De kinderen werden daarbij ook getest op hun motorische ontwikkeling. In groep 2 met de zogenaamde MRT-test en in de groepen 3 t/m met 8 de MQ-scan. “Daaruit bleek dat in groep 2 zo’n 15 procent van de kinderen motorisch achterbleef. In samenspraak met de ouders werd afgesproken dat de kinderen door de turnvereniging twaalf weken lang extra lessen kreeg op motorisch gebied om deze achterstand in te halen. Voor de groepen 3 t/m 8 gaf de MQ-scan veel informatie, waarmee de sportcoach effectiever de gymlessen kon inrichten en tips kon geven aan de leerlingen.” 

Ook wilde de sportraad basisschoolkinderen laten kennismaken met zoveel mogelijk vormen van sport. “We hebben ons geabonneerd op Sjors Sportief, waarbij kinderen aan het begin van het schooljaar een boekje krijgen om gratis lessen te volgen bij een sportvereniging. Ze kunnen zich dan inschrijven voor zo’n les om te kijken of het iets voor ze is. Daaruit ontstaan vervolgens ook veel nieuwe leden voor verenigingen. Tijdens Sportdorp Hilvarenbeek hebben we dit opgezet, en dat doen we nu nog steeds. Nu in het kader van het Lokaal Sportakkoord.”

Ook voor de ouderen werden er activiteiten ontwikkeld, zoals de Vitaliteitsdagen voor 60-plussers. Dit werd aangeboden in samenwerking met ouderenorganisaties en huisartsen, waarna een adviesgesprek volgde over wat ze kunnen doen om vitaal te blijven. “Door ieder jaar in twee van de zes kerndorpen een test te organiseren kan iedere oudere zich eens in de drie jaar laten testen. Helaas hebben we dit vanwege corona tijdelijk moeten staken. In het najaar hopen we hier vervolg aan te geven.”

Via het steunpunt aangepast sporten in Tilburg werd er een individueel programma ontwikkeld, waardoor mensen met een beperking kunnen ontdekken wat bij hen past. “Door die subsidie konden we veel meer individuele trajecten in gang zetten. Onze lokale verbinder heeft ervoor gezorgd dat er meer bekendheid kwam over dit traject waardoor er meer aanmeldingen binnen kwamen. Nu de subsidieperiode is afgelopen hebben we dit nog niet kunnen voortzetten.”

Sportplatform

Na de afronding van het project Sportdorp Hilvarenbeek, is in 2020 besloten om een sportplatform op te richten met alle partijen waarmee we ondertussen samenwerkten. Deze bestaat naast de sportraad, die enkel voor sportverenigingen is. “Verenigingen gaven namelijk aan dat ze de behoefte hebben om onderling met elkaar te kunnen blijven sparren omdat ze met dezelfde dingen te maken hebben.”

Bij het sportplatform staat het integrale sportbeleid centraal, en zijn ook lokale en maatschappelijke organisaties betrokken zoals de gemeente, commerciële sportaanbieders, lokale ondernemers, de ouderenorganisatie en het onderwijs. “Het platform is een ‘overlegplek’ met een gezamenlijke promotie van het lokale sportaanbod. Elke drie maanden komen we bij elkaar om actuele zaken met elkaar te bespreken. De sportraad Hilvarenbeek faciliteert dit platform. De gemeente is enorm blij met dit initiatief, ook omdat we hen hierdoor veel werk ontnemen.”

Bijeenkomst Brabantse sportraden

Vanaf 1 oktober zal Vlasblom, die ook werkzaam is bij NOC*NSF, zich gaan inzetten om andere beginnende lokale sportraden nog beter van de grond te krijgen. “Met de ervaring die ik heb vanuit Hilvarenbeek hoop ik ze daarbij goed te kunnen ondersteunen. Door de lokale sportakkoorden zijn er veel lokale sportraden in oprichting. Ze kunnen allemaal zelf het wiel uitvinden, maar we kunnen ook zorgen dat we kennis met elkaar delen.”

Daarom wordt op 22 oktober een middagbijeenkomst voor de Brabantse sportraden georganiseerd ter ere van het 50-jarig bestaan van de sportraad Hilvarenbeek. “Ik ga proberen om de komende periode alle vijftien lokale sportraden in de regio te interviewen over wat ze precies doen, waar ze staan en wat ze graag van anderen willen leren. Op basis daarvan komt er een programma voor deze middag, dat in de toekomst wellicht ook als basis kan dienen voor soortgelijke bijeenkomsten in andere regio’s.”


NOC*NSF 05 nov 2021

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: