Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Rapportage sport 2018: stabiliteit in cijfers, maar behoeften sporters veranderen snel

NOC*NSF24 dec. 2018

Het Sociaal Cultureel Plan Bureau presenteerde eerder in december de Rapportage sport 2018, over de stand van zaken en de ontwikkeling van de sport in Nederland. De cijfers in het rapport laten ten opzichte van een jaar eerder voornamelijk stabiliteit zien, ook voor sportclubs een bemoedigende boodschap. Van deze cijfers zou de suggestie kunnen uitgaan dat het Nederlandse sportlandschap niet is veranderd, maar dat wordt in het rapport ontkracht. Sterker nog, er is in de laatste jaren veel veranderd in sportgedrag, sportaanbod en (top)sportbeleid.

De stabiliteit in de cijfers komt vooral tot uiting in de wekelijkse sportdeelname (57% van de bevolking), het clublidmaatschap (31% van de bevolking), de stand van Nederland op de internationale medaillespiegel (9e) en het vrijwilligerswerk in de sport (10% van de bevolking). De ontwikkelingen achter die cijfers bieden kansen, maar er zijn ook zorgen. Zo blijkt onder meer uit het rapport, tot stand gekomen door het Mulier Instituut en het Sociaal Cultureel Planbureau, ondersteund door het ministerie van VWS, dat de motorische vaardigheden van kinderen teruglopen. In de buitenschoolse tijd wordt minder bewogen en scholen maken eerder iets minder dan meer tijd vrij voor bewegingsonderwijs.

“Maar niet alleen de sportdeelname van de jeugd vereist aandacht”, zo stellen de onderzoekers. “De bevolking als geheel groeit vooral nog door migratie en vergrijst snel, waardoor de wensen en de voorkeuren voor sportbeoefening in de bevolking als geheel veranderen. Het levert voor de sportwereld een uitdaging op om deze, deels nieuwe, groepen in beweging te krijgen en te houden.”

Sportbehoeften veranderen

In het sportaanbod constateert de Rapportage sport 2018 een grote verandering. De belangstelling voor sporten in de openbare ruimte, commercieel sportaanbod en voor nieuwe vormen van sport, zoals beachsporten, yoga, bootcamp en esports, groeit snel. “Deze activiteiten sluiten aan op veranderende behoeften en voorkeuren van deelnemers, zoals flexibiliteit in tijdstip en plaats. Dat sporten bijdraagt aan een gezonde leefstijl is eveneens van groot belang, gezondheid is voor negen op tien mensen het belangrijkste motief om te sporten. Ook traditionele sportaanbieders zoals sportbonden en -verenigingen hebben te maken met deze veranderende behoeften en voorkeuren en werken aan innovatie in aanbod.”

Maatschappelijke waarde van sport

Met het Nationale Sportakkoord dat deze zomer werd gesloten, constateert de Rapportage Sport met het nieuwe kabinet een koerswijziging ten opzichte van voorgaand beleid. Waar eerder de maatschappelijke waarde van sport veel aandacht kreeg vanuit de overheid, ligt nu meer nadruk op de lokaal sportbeleid en de voorwaarden voor sportbeoefening zoals accommodaties, de organisatorische kracht van sportaanbieders en het bieden van veilig en plezierig sportaanbod. Hierbij kunnen de gemeenten, maar zeker ook de verenigingen een belangrijk rol vervullen.

Economische waarde van sport

Tot slot hebben de rapporteurs naar de economische waarde van sport gekeken. Deze is in de periode 2006-2012 ongeveer gelijk gebleven, de bijdrage van sport aan de totale economie schommelt rond de 1%. Met de Omgevingswet komt er meer aandacht voor het ruimtebeslag van sport. Sinds 2000 is er 4000 hectare sportterrein bijgekomen, voornamelijk voor voetbal en golf. De waarde van sport op het gebied van internationale samenwerking kan nog beter benut worden ten behoeve van diplomatie of als exportproduct van kennis of goederen, stellen de onderzoekers. “Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is daarvoor van belang.”

Ga voor het volledige rapport naar de website van het SCP.


NOC*NSF 24 dec. 2018

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: