Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Financiële tegemoetkomingen

Door Sportbedrijf Lelystad

Voor vrijwilligersorganisaties, verenigingen en stichtingen kent de gemeente Lelystad verschillende subsidiemogelijkheden. Deze worden beschikbaar gesteld vanuit de gedachte dat de gemeente Lelystad één groot sportveld is.

Provinciale fondsen

Er zijn twee provinciale stimuleringsfondsen, te weten: Het Stimuleringsfonds Sportevenementen en Het Stimuleringsfonds Sportaanbieders. Voor sportaanbieders is met name Het Stimuleringsfonds Sportaanbieders interessant.

Het Flevolandse Stimuleringsfonds voor sportaanbieders is samengesteld als een noodzakelijke aanvulling op een aantal reeds bestaande landelijke steunmaatregelen. Het is een onderdeel van het Steunpakket Sport & Corona in Flevoland. Deze stimuleringssubsidie moet ervoor zorgen dat er (extra) activiteiten worden georganiseerd. Voor het toekennen van een stimuleringsbijdrage, dient een sportaanbieder een aanvraagformulier in.

In dit aanvraagformulier staan verschillende mogelijkheden waarvoor u een bijdrage kunt aanvragen. Het aanvraagformulier is gemakkelijk in te vullen. Sportaanbieders kunnen maximaal € 1.500,- aanvragen. De minimale aanvraag is € 500,-. Voor meer informatie en de voorwaarden over dit stimuleringsfonds gaat u naar de website van Sportservice Flevoland. Lees alles over het ondersteuningsprogramma op deze pagina op de website van Sportservice Flevoland. 

De Grote Clubactie

De Grote Clubactie zet zich al meer dan 40 jaar in voor het Nederlandse verenigingsleven door de organisatie van een loterij. Voor deze loterij kunnen verenigingen loten verkopen en zo geld inzamelen. Op deze manier organiseren duizenden verenigingen in Nederland eigen acties om hun doelen te verwezenlijken.

Aan de Grote Clubactie kunnen alle soorten verenigingen deelnemen. Groot, klein, cultuur, sport; ze kunnen allemaal met de Grote Clubactie extra inkomsten genereren!

De vereniging die meedoet aan de Grote Clubactie verkoopt loten voor € 3,- per stuk. De opbrengst is voor 80% voor de vereniging. De overige 20% gaat naar de loterij. Lotenkopers kunnen vele prijzen winnen.

De BOSA regeling 

In 2022 is er voor de subsidieregeling 'Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' (BOSA) een budget van 75,5 miljoen euro beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete subsidieaanvragen.

Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) heeft bekendgemaakt dat er per 1 februari 2022 al voor 16,6 miljoen euro aan subsidie is verleend, en dat er nog eens voor 14,7 miljoen euro aan subsidieaanvragen in behandeling is.

Over de regeling

Het doel van de regeling is het stimuleren van de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen voor sportverenigingen en sportstichtingen. De BOSA en de SPUK zoals wij die momenteel kennen lopen tot en met 2023. De SPUK staat voor Specifieke Uitkering Stimulering Sport.

Op het nieuwe kabinet rust de taak tijdig tot een nieuwe regeling te komen. Hoewel momenteel nog geen duidelijkheid bestaat over de wijze waarop de SPUK en de BOSA in de toekomst zal worden vormgegeven wierp de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) eind 2021 wel al een blik vooruit.

Op 25 november 2021 heeft de staatssecretaris van VWS een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij ingaat op het toekomstig sportbeleid. In de brief besteedt hij ook aandacht aan de toekomst van de BOSA en de SPUK, mede naar aanleiding van de tussenevaluatie van de regelingen.

Uit de tussenevaluatie volgt dat de BOSA en de SPUK doeltreffende beleidsinstrumenten zijn en moeten worden behouden. Wel is van belang dat duidelijke beleidsdoelstellingen worden geformuleerd. De SPUK zorgt volgens het ministerie van VWS ervoor dat bezuinigingen in nieuwbouw en onderhoud van sportaccommodaties worden voorkomen, wat bijdraagt aan een kwalitatief hoogwaardig sportaanbod. Daarnaast zorgt de SPUK ervoor dat sport betaalbaar blijft voor eindgebruikers. Nadeel van de huidige SPUK zijn de administratieve lasten voor gemeenten. In de evaluatie is de aanbeveling opgenomen het voorschot via een andere methode vast te stellen en zo de administratieve lasten voor gemeenten bij de aanvraag te verminderen.

Het nieuwe kabinet moet uiteindelijk besluiten over het al dan niet doorzetten van de BOSA en de SPUK vanaf 2024. In tussentijdse evaluatie wordt het eerste kwartaal van 2023 als uiterste communicatiemoment genoemd. De staatssecretaris van VWS geeft aan dat de Tweede Kamer eind van dit jaar zal worden geïnformeerd over de belangrijkste contouren van de nieuwe regeling(en) die met ingang van 2024 zullen gelden.

Wij onderschrijven de noodzaak vroegtijdig duidelijkheid te geven over de wijze waarop de BOSA en de SPUK vanaf 2024 vorm worden gegeven. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de toekomstige ontwikkelingen.

Let op:
Tenslotte wijzen wij erop dat sinds 1 januari 2022 de BOSA is aangepast. Het minimum bedrag is gehalveerd van € 5.000,- tot € 2.500,- waardoor het voor amateursportorganisaties met kleine kwalificerende uitgaven mogelijk wordt gebruik te maken van de regeling.

Lees hier meer over de BOSA-regeling.

Vrijstelling van BTW

Diensten die sportorganisaties afnemen zijn vaak vrijgesteld van btw. Zo zijn de verhuur van sportaccommodaties en het laten sporten van niet-leden ook vrijgesteld. Als gevolg van deze regel kunnen sportclubs geen btw terugvragen over bijvoorbeeld investeringen in sportaccommodaties. Om het nadeel voor verenigingen te ondervangen is een subsidieregeling in het leven geroepen. Die regeling maakt wat betreft btw-terugvraag uitzonderingen voor:

  • De bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties.
  • Het onderhoud van sportmaterialen.

Waar kunnen sportclubs aan denken om voor deze subsidie in aanmerking te komen?

  • Sportmaterialen zoals een keepersoutfit of materialen voor de atletiekbaan.
  • Verbouwingskosten voor sportfaciliteiten.
  • Diploma's, licenties en medailles.
  • Exploitatiekosten, mits dit betrekking heeft op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel).
  • Lease-, aankoop-, of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodaties, mits het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald

Ondersteuning in aanvraag 

Sportbedrijf Lelystad helpt sportverenigingen in de gemeente Lelystad bij de aanvraag van de BOSA subsidie door de minimale investeringsbedragen te bundelen. Voorwaarde voor aanvraag is dat de totale kosten boven de € 25.000 moet komen. Via Sportbedrijf Lelystad kan een aanvraag worden gedaan. 

De aanvraag mag gaan over facturen van 2021 en 2022, dus ook van de afgelopen maanden van investeringen die dus al gedaan zijn. Een optie is een bundeling van offertes die gezamenlijk boven de €25.000,- uitkomen (uitvoering mag volgend jaar).

Wij ondersteunen de vereniging samen met onze  financiële afdeling in de eigen aanvraag. Dat doen we door namens verschillende verenigingen de subsidie aanvraag te doen om boven de minimale stelpost van € 25.000,- uit te komen.

Wij sturen u dan alle informatie toe die nodig is van de vereniging, zoals een machtigingsformulier, het betreffende facturen met betaalbewijs en start- en einddatum project/activiteit/aanschaf. 

Contact & ondersteuning 

Indien u ondersteuning nodig heeft bij het aanvragen van de BOSA voor uw sportvereniging, kunt u contact opnemen met de verenigingsondersteuner van Sportbedrijf Lelystad. 

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: