Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Belastingdienst intensiveert toezicht op stichtingen en verenigingen

NOC*NSF27 jun. 2019

Eerder meldden we al dat de Belastingdienst vanaf dit jaar intensiever gaat controleren of sportverenigingen en stichtingen belastingplichtig zijn. Het is namelijk niet zo, dat er geen belastingplicht bestaat, alleen maar omdat in de oprichtingsakte staat dat er geen winstoogmerk is. Een club kan dan wel degelijk een belastingplicht voor de loonheffing, omzetbelasting of vennootschapsbelasting hebben. Maar belastingplichtig zijn betekent nog niet dat je ook daadwerkelijk belasting moet betalen!

Desiree Henschen van het Team Stichtingen en verenigingen van de Belastingdienst vindt dat niet vreemd: "Besturen van stichtingen en verenigingen realiseren zich over het algemeen niet dat ze mogelijk belastingplichtig zijn. Hun focus en hart ligt bij de sport. Het zijn vrijwilligers die iets goeds willen doen voor de samenleving. Daarnaast is er veel afwisseling en opvolging van bestuursleden. De fiscaliteit heeft in de overdracht meestal weinig prioriteit."

De herbeoordeling van de belastingplicht wordt door de Belastingdienst uitgevoerd om een eerlijke concurrentiepositie met het bedrijfsleven te bevorderen. De Belastingdienst wil bevorderen dat alle organisaties zich conformeren aan de regels. Henschen: "Dat betekent ook voor sportorganisaties dat er een juiste registratie voor de belastingplicht is, en als er aangifte gedaan moet worden, dat dat tijdig, juist en volledig gebeurt."

Voorlichting

Allereerst zal er veel informatie over het onderwerp te vinden zijn op de site van de Belastingdienst. Na deze voorlichting zal de Belastingdienst een folder en een vragenformulier aan de sportorganisaties sturen. Vanaf deze week start ook een pilot waarin de Belastingdienst de eerste duizend verenigingen gaat aanschrijven met het verzoek voor zichzelf na te gaan of ze al dan niet belastingplichtig zijn.

Bekijk de website van de Belastingdienst

De belastingplicht voor de btw, loonheffingen en vennootschapsbelasting wordt beoordeeld op basis van de antwoorden uit het vragenformulier. Ondanks dat een stichting of vereniging kwalificeert voor de belastingplicht, zullen de ondernomen economische activiteiten in de sportbranche in veel gevallen vrijgesteld zijn. In die gevallen oordeelt de Belastingdienst: wel belastingplichtig, maar vrijgesteld. De stichting of vereniging hoeft dan geen belasting te betalen. Als de economische activiteiten van de stichting of vereniging niet vrijgesteld zijn, dan moet aangifte gedaan worden.

Vrijstellingen

Als een stichting of vereniging belastingplichtig is voor de loonheffing, omzetbelasting en/of vennootschapsbelasting wil dat nog niet zeggen dat zij belasting moet betalen. Er kan een vrijstelling van toepassing zijn.

Loonheffingen

De vrijwilligersregeling kan van toepassing zijn als de stichting of vereniging gebruik maakt van vrijwilligers. Een vrijwilliger mag in 2019 voor zijn arbeid en eventuele andere kosten, onbelast maximaal € 170 per maand en € 1.700 per kalenderjaar ontvangen. Dit is inclusief vergoedingen en verstrekkingen in natura. Tot en met 2018 was dit € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar. Als de vergoeding deze bedragen overschrijdt, mag de vrijwilligersregeling niet toegepast worden. De vrijwilligersregeling is ook niet van toepassing als de stichting of vereniging belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting. Sportorganisaties en Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) vormen een uitzondering op deze regel.

Omzetbelasting

Diensten die nauw samenhangen met de beoefening van sport of met lichamelijke opvoeding, zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Dit met uitzondering van het verlenen van toegang tot wedstrijden, demonstraties en dergelijke en het ter beschikking stellen van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen die op grond van objectieve kenmerken niet geschikt zijn voor sportbeoefening. "Maar, let op", zegt Henschen: "verkoopt jouw club regelmatig producten of organiseer je activiteiten om de clubkas te spekken, dan kan dat wel degelijk betekenen dat je daar btw over moet betalen.  Denk daarbij aan autowas-actie van de voetbalclub, de borden langs de atletiekbaan met (betaalde) reclame voor lokale ondernemers, de zendmast op je sportterrein of de zonnepanelen."

Ook aan niet-leden

De sportvrijstelling is sinds 1 januari 2019 verruimd. Door deze verruiming zijn sportdiensten aan niet-leden en daardoor bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie, ook vrijgesteld. Deze vrijstelling geldt alleen als de instelling geen winstoogmerk heeft. Een winstoogmerk wordt ook aanwezig geacht indien structureel exploitatieoverschotten worden behaald, tenzij deze worden gebruikt voor de instandhouding en/of verbetering van de diensten.

Fondsenwerving

Daarnaast kan de sportbranche onder voorwaarden gebruikmaken van de vrijstelling voor fondsenwerving. Om concurrentieverstoring te voorkomen, is deze vrijstelling beperkt. Voor leveringen geldt een grensbedrag van € 68.067 per jaar en voor diensten door sportinstellingen € 50.000 per jaar.

Vennootschapsbelasting

Stichtingen en verenigingen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting als:

  • de fiscale winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000, of
  • de fiscale winst in een jaar en de daaraan voorafgaande 4 jaren bij elkaar niet meer is dan € 75.000.

Voldoet de stichting of vereniging hieraan, dan hoeft zij geen aangifte vennootschapsbelasting aan te vragen.


NOC*NSF 27 jun. 2019

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: