Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wijksportvereniging Kalsdonk: alles voor de wijk

NOC*NSF17 jul. 2016

Het open club-principe wordt steeds meer een begrip in Nederland. De blik van een open club reikt verder dan de grenzen van het eigen terrein en richt zich op de lokale gemeenschap, de behoeften van mensen en de mogelijkheden om samen te werken met andere partijen. Dat is goed voor de club én biedt steeds meer mogelijkheden om te sporten en te bewegen voor de lokale bevolking. Wijksportvereniging Kalsdonk in Roosendaal kan in dit opzicht met recht een lichtend voorbeeld worden genoemd.

Het vergroten van de mogelijkheden om te sporten en te bewegen was een aantal jaren geleden zelfs de aanleiding om WSV Kalsdonk op te richten. Onderzoek wees immers uit dat de sportparticipatie in Roosendaal zeer beperkt was. Het percentage inwoners dat aan sport deed, was minder dan vijftig procent. Zeker in een wijk als Kalsdonk, waar veel mensen wonen die niet heel makkelijk de weg naar sportaanbieders vinden maar daar wel veel baat bij kunnen hebben, moest hard worden gewerkt om sport voor een groot deel van de bewoners mogelijk te maken. Het antwoord op deze uitdaging was WSV Kalsdonk.

Vraaggericht

De wijksportvereniging zocht de samenwerking met relevante partijen als scholen, andere sportclubs en instanties om samen sport dichter toe te brengen naar mensen die wel enige steun kunnen gebruiken. Dan gaat het bijvoorbeeld om mensen die leven onder de armoedegrens, kinderen met een motorische achterstand en allochtonen. De basis hierbij is wel altijd dat de wijkbewoners zelf bepalen welke activiteiten worden aangeboden. Hun behoefte is de basis van het aanbod. Zoals het een echte open club betaamt, werkt WSV Kalsdonk dan ook vooral vraaggericht, komt het tegemoet aan de wensen die er zijn. Zo introduceerde de wijkvereniging eind 2014 een sportaanbod voor allochtone vrouwen en zijn er sindsdien talloze initiatieven ontstaan.

“Zo zijn we nu bezig met de ontwikkeling van een sportfonds”, zegt Brenda Wetzel, voorzitter van WSV Kalsdonk. “Als we op tijd signaleren dat iemand wel wil sporten maar het niet kan betalen, kunnen we kijken of we die meer kwetsbare mensen met behulp van zo’n fonds toch kunnen laten sporten, met alle positieve effecten van dien.” Dat signaleren wordt voornamelijk gedaan door één van de STA-teams die in een aantal wijken in Roosendaal actief zijn. STA-teams (Samen Tegen Armoede) helpt voorkomen dat mensen door een bepaalde kwetsbaarheid buiten de boot vallen en stimuleert burgers om zich in te zetten voor elkaar én voor de gemeenschap. “Als een STA-team de behoefte aan sport herkent, wordt contact gelegd met ons. Als iemand echter niet het benodigde geld heeft, kunnen we wellicht met het fonds sport toch mogelijk maken. Om het fonds te ‘vullen’ zijn we actief op zoek naar donoren.”

Er op afstappen

Wie actief op zoek gaat, ziet in elke periode van het jaar en bij elke gelegenheid wel een kans om mensen uit de wijk te motiveren en actief te betrekken bij de samenleving. Aan het eind van de zomervakantie wordt in de wijk Kalsdonk bijvoorbeeld de Back to School-week georganiseerd. Verscheidene partijen, waaronder de wijksportvereniging, organiseren voor de kinderen tal van culturele en sportieve activiteiten. “Er is van alles te doen in een heel sociale sfeer. Door met veel partijen samen te werken met hetzelfde doel voor ogen, kun je heel veel doen.”

In relatief korte tijd is WSV Kalsdonk met recht een vereniging voor en door de wijk geworden. Dat lukt onder meer door zoveel mogelijk partijen bij de initiatieven te betrekken. Wetzel: “Als wij bijvoorbeeld iets organiseren voor autistische kinderen, dan gaan we ook zeker in overleg met de betreffende scholen om te zorgen dat we op één lijn zitten, dat we aansluiten bij de belevingswereld die daar bestaat. En samenwerken betekent ook gewoon op partijen afstappen. Ik heb zelf een sales-achtergrond, dat zit ook wel een beetje in me. Hoor je ‘nee’, dan ga je naar de volgende.” 

Lees meer over de Open Club en wat je met jouw club in je eigen omgeving kan doen.


NOC*NSF 17 jul. 2016

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: