Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Stappenplan 50-plus sport

Door NOC*NSF

Dit stappenplan is voor sportverenigingen die geïnteresseerd zijn in het organiseren of intensiveren van sportaanbod voor 50-plussers. Waarom speciaal voor 50-plussers? Is het zinvol en haalbaar voor de club? Wat komt erbij kijken? Hoe bereik je de doelgroep? Welke contacten dragen bij aan het succesvol organiseren van sportaanbod voor 50-plussers?

Stap 1: Maak enthousiast!

Om een nieuw initiatief, zoals 50-plussport, binnen een club van de grond te krijgen is het belangrijk om draagvlak te creëren. Enthousiasme vanuit het bestuur speelt hierbij een cruciale rol.

 • De initiatiefnemer maakt het bespreekbaar in de club. Zet het op de agenda van vergaderingen (b.v. de bestuursvergadering en de ledenvergadering) en vertel het aan zoveel mogelijk leden. Deel het nieuwe initiatief in ieder geval met ‘sleutelpersonen’ (met veel invloed in de vereniging). Vertel ook waarom de club hiermee aan de slag gaat, zie Waarom.
 • Enthousiasme vanuit het bestuur is een randvoorwaarde. Het bestuur kan ervoor zorgen dat 50-plussport structureel in het activiteitenprogramma/ beleid wordt opgenomen en dat betrokkenen (projectleider, trainers etc.) actief ermee aan de slag gaan.
 • Maak leden enthousiast zodat iedereen vanaf het begin wil bijdragen en het nieuwe initiatief wil uitdragen.
 • Neem eventueel contact op met een sportclub met ervaring, ter inspiratie. Maak slim gebruik van wat anderen al hebben gedaan.
 • De initiatiefnemer is zelf de kartrekker of zoekt een projectleider. Dit is iemand die enthousiast is en/of toch al is betrokken. Vaak is dit de trainer/ begeleider of iemand die tevens gaat meedoen aan het 50plus sportaanbod. De projectleider is verantwoordelijk voor de opstart, uitvoering en borging van 50plussport bij de club.
 • Indien een werkgroep/ commissie wordt opgezet, dan kan bij de samenstelling worden gedacht aan: de initiatiefnemer, een bestuurslid, trainer, begeleider, vertegenwoordiger van de doelgroep en/of een district medewerker van de sportbond. Diversiteit in een commissie/ werkgroep is wenselijk.
Waarom? De meerwaarde voor sportverenigingen

Veel 50-plussers sporten nu niet, maar zouden wel graag willen sporten. Het gaat om een grote groep mensen, het aantal 50-plussers groeit enorm. Hier liggen dus enorme kansen voor verenigingen.

 • Dubbele vergrijzing: In 2040 is 43% van bevolking 50-plus. De groep 65-plussers gaat versneld groeien, want er komen er meer en ze worden ouder, van 2.824.345 in 2013 naar 3.786.220 in 2025 (Bron: CBS Statline, 2013).
 • Naarmate mensen ouder worden, sporten en bewegen ze minder: Sportdeelname (min. 4 keer/ maand) daalt van 78% (5 t/m 12 jaar) naar 53% (65 t/m 80 jaar) (Bron: GFK Sportdeelname index, 2014).
 • Ze willen wél graag sporten en bewegen (Bron: GFK sportersmonitor 2012, 2013)
 • Met 50-plussport draagt de club bij aan het doel om meer mensen te laten genieten van sportbeoefening, in elke levensfase. Ook zet jouw club daarmee een stap in de ontwikkeling tot ‘Open club’, met alle voordelen daarvan zoals meer reuring, meer betrokkenheid van de buurt, betere relatie met gemeente, meer leden, sterkere vereniging.
 • 50-plus sporters raken vaak ook betrokken als vrijwilliger.
 • Sport en bewegen draagt bij aan gezondheid, preventie, leefbaarheid, langer zelfstandig functioneren etc.. Met extra aandacht en aanbod voor 50-plussers zetten clubs zich dus extra maatschappelijk in. Dit sluit mooi aan op de doelen van gemeenten.

Bekijk ook de goede voorbeelden van Zekerbewegen en Tafeltennis Nijmegen!

Stap 2: Maak keuzes voor het sportaanbod o.b.v. een analyse

Een goede analyse geeft input voor de keuzes en uitwerking van het initiatief. De volgende vragen kunnen worden gesteld:

 • Hoe groot is de groep 50-plussers in de buurt van de vereniging? Welke verschillende 50-plus groepen zijn te onderscheiden? Wat is hun behoefte? Waar zijn ze te vinden/ bereiken? Op welke 50-plus groep (welke levensfase, welke kenmerken) wil je je als sportvereniging gaan richten?
 • Is er vraag naar 50-plussport in de buurt? Wat zijn precies de wensen? Wat wordt er al aangeboden door andere sportaanbieders? Hoe is onderlinge versterking van 50-plussport mogelijk?
 • Is er (geschoold) kader of begeleiding beschikbaar met enthousiasme voor en ervaring met 50-plus sportaanbod?
 • Is accommodatie (velden/ zaal/ water/ baan) beschikbaar en indien relevant voldoende materiaal?
 • Welk sportaanbod zou je willen aanbieden/ intensiveren en wat is binnen de organisatie nodig om het 50plus sportaanbod te realiseren? 

Keuzes voor sportaanbod en organisatie:

Aan de hand van de ingewonnen informatie kan de precieze doelgroep worden bepaald (zie Wie), hun specifieke behoefte opgehaald en het sportaanbod - qua sportvorm, tijd, locatie, intensiteit, etc. - worden gekozen (zie Wat). We raden aan om de doelgroep zelf ook mee te laten denken in bijvoorbeeld: het aanbod, accommodatie en werving en communicatie. Als er vanuit de doelgroep analyse een soort targetgroep uitrolt, kan het goed zijn om ook juist iemand uit die groep aan tafel te krijgen en dan natuurlijk niet iemand die al lid is van de club..

Er zijn veel verschillende mogelijkheden van sportaanbod. Via sportbonden zijn 25 mogelijkheden van sportaanbod beschikbaar specifiek voor 50-plussers, zie bijlage 1. Deze dienen ter inspiratie voor de vereniging om een keuze te maken in aanbod.

 • Veel sporten zijn geschikt voor 50-plus of 65-plus, bijv. zwemmen, schaatsen, wintersport, bowls, volleybal, tafeltennis, fitness. 
  Specifieke sportproducten zijn b.v. Clubfit (tennis), 7 tegen 7 voetbal, Walking football, Start to run, Start2Bike, Wandelfit, Een leven lang golf, Masterstrendweken/ Soepel (gymnastiek), Denken&Doen (bridge), Fithockey, Zeker bewegen (Fit veilig valbreken).
 • Ook is een combinatie van verschillende sporttakken mogelijk, voor de afwisseling of vanwege de mogelijkheid om te kunnen kiezen, eventueel gekoppeld aan sportseizoen.
 • Het gaat vooral om sportaanbod om fit te blijven én voor de gezelligheid. Minder nadruk op competitief, meer nadruk op lekker samen bewegen. Wel eigen persoonlijke prestaties en successen vieren.
 • Sommige 50-plussers of gepensioneerden kunnen ook overdag sporten. Dat kan gunstig zijn voor het benutten van de accommodatie.

Bekijk ook de goede voorbeelden van Gymsport 50+, Tafeltennis Nijmegen, Fithockey, Golflochem en Bowls.

Wie? Doelgroep 50-plussers

Er zijn veel verschillende 50-plussers. Het gaat niet zozeer om leeftijd, dan wel om de (verschillende) levensfases en kenmerken zoals fysieke (on)mogelijkheden, motieven en behoeften. Motieven van 50-plussers om te sporten hebben met name te maken met 1. Vitaal (je fit voelen, gezondheid) en 2. Sociaal (gezelligheid, nieuwe mensen ontmoeten). Veel 50-plussers anno nu zijn ‘kritische’ consumenten die graag in een veilige, schone, comfortabele maar ook uitdagende omgeving wil sporten, zonder al te veel verplichtingen. De kwaliteit van het sportaanbod, accommodatie, materiaal, kader (docent/ begeleiding), lesinhoud en groepsprocessen vinden ze van groot belang. Eenmaal lid van een sportvereniging zijn ‘ouwe’ leden wel ‘trouwe’ leden en zijn zij vaker van plan lid te blijven dan jongere leden. Ook zijn zij vaker bereid bij te dragen aan de club met vrijwilligerswerk. 

Twee voorbeelden van 50-plus doelgroep:

 • Actieve 50-plussers, die we willen behouden voor de sport. 
  Relevant voor deze groep is het vinden van een passende sport (wellicht een andere dan die ze voorheen hebben gedaan) die optimaal voldoet aan hun sportbehoefte.
 • Inactieve 65-plussers, die we willen laten kennismaken en werven voor de sport. 
  Extra aandacht is nodig om hun te activeren tot bewegen/ sporten, zoals laagdrempelig aanbod, vertrouwen geven en goede begeleiding.
Wat? Sportaanbod

Het is belangrijk om het sportaanbod zoveel mogelijk af te stemmen op de motieven, persoonlijke wensen en fysieke (on)mogelijkheden van de deelnemers. Zodat zij op hun eigen niveau en met gelijkgestemden kunnen sporten. Het sportprogramma kan worden ingevuld met verschillende vormen van sportaanbod. De 25 vormen van 50plus aanbod van sportbonden dienen als inspiratie, zie bijlage 1.

Hieronder een samenvatting van elementen die belangrijk zijn voor 50-plussers en dus ook voor het 50-plus aanbod:

 • Sporten om fit te blijven én voor de gezelligheid.
 • Minder nadruk op competitief, meer nadruk op lekker samen bewegen. Wel eigen persoonlijke prestaties en successen vieren.
 • Mogelijkheid tot sociale activiteiten rondom het sportaanbod, b.v. samen iets drinken na afloop van het sporten.
 • Met leeftijdsgenoten samen, bij voorkeur met ongeveer dezelfde fysieke belastbaarheid. Ze beoefenen de sport graag zoveel mogelijk op hun eigen niveau en in een groep met zoveel mogelijk gelijkgestemden (qua fysieke gesteldheid/ persoonlijke mogelijkheden). Hierdoor ervaren ze (meer) plezier en zelfvertrouwen in de sport.
 • Aanpassing sportaanbod indien nodig vanwege fysieke capaciteiten van sommige 50-plussers, bijvoorbeeld zachtere (spel)materialen, een kleiner veld, aangepaste spelregels of een sportprogramma waarbij duur en intensiteit van het bewegen geleidelijk worden opgebouwd.
 • De meeste sporten zijn prima geschikt, b.v. zwemmen, schaatsen, wintersport, bowls, volleybal, tafeltennis. Daarnaast bestaan veel laagdrempelige varianten zoals Walking football of Zeker bewegen.
 • Ook bestaat interesse in combinaties van sporttakken of de mogelijkheid om te kiezen uit een sportprogramma met meerdere sport- en beweegvormen.
 • Flexibel sportaanbod, op tijden dat het hen uitkomt, helpt in het verleiden van niet sportende 50-plussers. Voor de werkende groep zullen dit vooral de reguliere avonduren zijn. Voor de groep gepensioneerden is overdag sporten vaak ook een optie. Dit kan gunstig zijn voor het benutten van de accommodatie.
 • Veel waardering voor kwalitatief goede begeleiding. Vooral van belang zijn enthousiasme, veiligheid en rekening houden met de motieven en fysieke mogelijkheden van de deelnemers.

Stap 3: Zoek relevante samenwerking

Om te kunnen borgen is het verstandig om op zoek te gaan naar relevante samenwerkingspartners. Mogelijke samenwerkingspartners:

 • Andere sportverenigingen (b.v. van andere sporttakken) of sportaanbieders: 
  kunnen samenwerken indien gemeenschappelijk belang en intentie om samen aan de slag te gaan. Het is vaak zinvol om samen te werken met andere sportverenigingen of andere sportaanbieders, zoals fitness. Twee of meer sportaanbieders kunnen samen een breder sportaanbod bieden. Bijvoorbeeld een combilidmaatschap, combi-instapaanbod, gezamenlijk sportprogramma en/ of koppeling van seizoenen. Dit kan op verschillende locaties of juist georganiseerd vanuit één locatie: het bieden van meer sporttakken op één locatie (sportaccommodatie/ kantine) of de club als uitvalsbasis. Ten behoeve van continuïteit sportbeoefening is het zinvol dat sportaanbieders van elkaar weten wat ze bieden en dat ze sporters die (dreigen te) stoppen naar elkaar doorverwijzen. Een andere mogelijkheid is om kennismakingslessen en structureel aanbod met andere sportverenigingen op elkaar af te stemmen. Sportbonden kunnen daarbij adviseren. Voor samenwerking met fitnessscholen kan Fit!Vak adviseren.
 • Gemeente: 
  heeft een wervende functie (in de communicatie, o.a. richting de doelgroep). Via de combinatiefunctionaris of de buurtsportcoach worden verbindingen gelegd naar andere organisaties in de buurt of gemeente. Het is zinvol om na te gaan of de doelgroep 50-plus in het sportbeleid van de gemeente is opgenomen. De gemeente kan dan wellicht ook op andere manieren bijdragen aan de organisatie en uitvoering van het plan. Bijvoorbeeld door als (aanjaag)financier, regisseur of verbinder naar juiste partners/leveranciers etc.
 • Provinciaal, regionaal of lokaal Sportservicepunt:
  staan in contact met de doelgroep, verbinden partijen in een gemeente of regio met elkaar en kennen behoeften en bestaand aanbod.
 • Huisartsen (en/of praktijkondersteuners), fysiotherapeuten, ziekenhuizen en welzijnsinstellingen: hebben een doorverwijsfunctie en wervende functie. Ze kunnen potentiële deelnemers (met een chronische aandoening) doorverwijzen naar jullie club.
 • Buurtorganisaties, hobbyclubs, rotaryclubs, plattelandsverenigingen, carnavalsverenigingen, geloofsgenootschappen, ouderenorganisaties en bedrijfsleven:
  kunnen helpen in het contact met de doelgroep en kunnen adviseren bij het aanbieden van (kennismakings)lessen, o.a. bij het bedrijfsleven.
 • NOC*NSF: vervult een sporttakoverstijgende (50-plussport) inspirerende en adviserende rol richting sportclubs, sportbonden, gemeenten en andere organisaties.
 • Sportbonden met 50-plus sportaanbod:
  hebben een adviserende functie en brengen kennis over het specifieke sportaanbod bij de sportclub. Ook kunnen ze helpen bij doorstroming of herintreding van de ene naar de andere sport(aanbieder). De volgende materialen zijn via sportbonden op te vragen:
  1. Sport specifieke handleidingen voor sportclubs, b.v. Handboek Clubfit (tennis) of Stappenplan Fiets & Geniet Natuurlijk.
  2. Sport(kennismakings)mappen met lesinhoud voor trainers/ leraren.
  3. Materiaalpakket om direct aan de slag te kunnen met de desbetreffende sportactiviteiten en/of de mogelijkheid om ‘in bruikleen’ gebruik te maken van sport specifieke materialen.
  4. Algemeen promotiemateriaal, PR producten: websites, flyers, video’s.

Tips voor samenwerking

 • Werk vanuit een gedeelde passie

Het blijkt bindend te werken als mensen binnen en buiten de vereniging dezelfde passie hebben voor de doelgroep. Deze ‘click’ helpt in een meer soepele opstartfase en komt later ook van pas.

 • Samen tot ideeën en plannen komen

Het is succesvol als meer organisaties/ mensen al in het begin worden betrokken bij de aanpak en als ze kunnen meedenken nog voor het plan wordt uitgewerkt. Als anderen ook (delen van) het plan op papier zetten, helpt dit nog meer in commitment.

 • Maak belangen bespreekbaar

Elke samenwerkingspartner of persoon heeft zijn eigen belangen. Eigen belangen zijn juist nodig voor betrokkenheid en motivatie. Spreek aan het begin van de samenwerking belangen en verwachtingen helder uit naar elkaar. Deze mogen verschillen, maar moeten de gezamenlijke ambitie niet in de weg staan.

 • Investeer in een duurzame relatie

Het blijkt dat samenwerken om vertrouwen vraagt. Partners die elkaar al kennen, hebben hierin een voorsprong. Als je elkaar niet kent of als er cultuurverschillen zijn, moet het vertrouwen nog groeien. Investeer hierin (door informele momenten). Als het contact goed is, overwin je gemakkelijker grote wijzigingen of tegenslagen in een project.

 • Maak heldere afspraken en kom ze na

Spreek af hoe je met elkaar omgaat, zowel binnen als buiten de vergaderingen om, bijvoorbeeld over feedback geven als afspraken niet worden nageleefd. Duidelijke afspraken zijn ook nodig over de taken en rollen. Informeer de achterban regelmatig over voortgang en resultaten en laat betrokkenen waar mogelijk meebeslissen.

 • Zorg voor een betekenisvol proces

Aandacht voor het proces leidt tot een soepeler samenwerking. Durf ook tussentijds te evalueren en elkaar te bevragen op hoe het gaat. Zet ‘proces’ ook regelmatig op de vergaderagenda.

Bekijk ook het goede voorbeeld van Bridge, Denken en Doen.

Stap 4: Bepaal actiepunten, planning en begroting

Het is zinvol om een break-evenpoint uit te rekenen: hoeveel deelnemers zijn nodig om de kosten (b.v. van accommodatie en trainer) volledig te vergoeden, door de opbrengsten. Op basis hiervan wordt een kort plan met actiepunten en begroting opgesteld.

 • Doelgroep en doelen

Stel je doelen vast. Bijvoorbeeld één 50plus-groep met minimaal x aantal deelnemers is gestart op datum xx-xx-xx.

 • Actiepunten

Stel vast wat er minimaal nodig is om je doelen te behalen, b.v. accommodatie huren.
Leg de actiepunten vast: actiepunten om het sportaanbod te organiseren én actiepunten om de deelnemers te werven. Maak onderscheid in actiepunten ter voorbereiding, actiepunten vanaf het moment dat het aanbod wordt aangeboden en de actiepunten die nodig zijn als het aanbod al een tijdje draait. Wat moet er gebeuren en wie doet wat? Het is wenselijk om de actiepunten overzichtelijk vast te leggen en bij te houden.

 • Planning

Maak een realistische planning. Stel je deadlines vast en voer go/no go momenten in. 

 • Begroting

Maak een begroting op basis van het break-evenpoint. Het opstarten van sportaanbod kan mogelijk extra (eenmalige) kosten met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan aanschaf materiaal, communicatiekosten, huur accommodatie, bijscholingen.

Goede voorbeelden: Bowls en Clubfit Tennis.

Stap 5: Zorg dat de trainer/ begeleider aan de slag kan

Het kader dat het sportaanbod begeleidt is essentieel. 50-plussers hechten bijzonder veel waarde aan trainers/ begeleiders/ sportleraren/ lesgevers:

 • die kennis hebben van fysieke belastbaarheid, die zorgen voor veiligheid, die een verantwoord sportaanbod kunnen verzorgen op het eigen niveau van de deelnemers;
 • die persoonlijk contact maken, die oog hebben voor elke deelnemer (wat vindt diegene belangrijk en wat wil diegene bereiken?) en op eventuele bijzonderheden kunnen ingaan;
 • die in de begeleiding ook regelmatig terugkoppeling geven, want 50plussers zijn vaak geïnteresseerd in hun actuele fitheid en de vorderingen die ze maken;
 • die extra aandacht besteden aan gezelligheid en de omgang in de groep;
 • die enthousiast zijn (maar niet belerend).

De trainer/ lesgever volgt indien nodig een opleiding c.q. bijscholing om het sportaanbod op een veilige en plezierige manier aan te kunnen bieden. Deze opleidingen/ bijscholingen kunnen b.v. worden gevolgd via de betreffende sportbond (b.v. de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie) of de Academie voor Sport Kader. Aan de orde komt o.a. de fysieke en psychische aspecten van het ouder worden, belastbaarheid, kenmerken van aandoeningen en eventuele aanpassingen per aandoening.

Kennismakingslessen:
Aanbevolen wordt om kennismakingslessen (of proeflessen of introductiebijeenkomsten) aan te bieden, zodat nieuwe deelnemers in de praktijk zien en zelfs kunnen ervaren hoe het sportaanbod daadwerkelijk is. Dit kan een aparte (eenmalige) les zijn, maar kan ook tijdens het regulier sportaanbod voor de 50plussers. Mogelijk kun je samenwerken met andere verenigingen om meerdere sporten aan te kunnen bieden, waardoor de deelnemers kunnen kiezen wat het beste bij ze past.

Bij de kennismakingslessen of bij aanvang van de structurele lessen kan optioneel (b.v. in samenwerking met een fysiotherapeut) een fit-test worden aangeboden.

Intakegesprek:
Het is belangrijk dat de trainer/ begeleider al tijdens de eerste fase elke deelnemer goed leert kennen. De trainer voert een ‘intake gesprek’ met de nieuwe deelnemer(s). Enerzijds om kennis te maken, met de persoon en met de fysieke gesteldheid (en andere bijzonderheden) van de deelnemer, om daar rekening mee te houden. Anderzijds om in te schatten (en te adviseren) over sportaanbod en of wellicht aanpassingen tijdens de training/ les nodig zijn. Deelnemers maken op die manier ook meteen goed kennis met de trainer. Hierdoor voelen de deelnemers zich welkom en weten ze wat ze mogen verwachten.

Sociale aspect:
50plussers vinden gezelligheid extra belangrijk, bijvoorbeeld om na het sporten met elkaar iets te drinken. Ook is er vaak interesse voor een jaarlijkse activiteit met de groep.
Persoonlijk contact is belangrijk, vraag hoe het sporten bevalt en neem contact op als mensen niet aanwezig zijn.

Accommodatie:

 • Aandachtspunten zijn bereikbaarheid, hygiëne, geluid (niet te hard voor ouderen).
 • Er is waardering voor extra comfort, b.v. goede verlichting bij entree, gezellige ruimte voor koffie.
 • Ook is het goed om te luisteren en rekening te houden met speciale wensen.

Laagdrempelige betaling:

 • De babyboom-generatie heeft waardering voor service en wil daar ook voor betalen.
 • Voor de oudere generatie helpt het om flexibel te zijn: Eerste periode betalen per keer, per kwartaal, strippenkaart. Vervolgens meerwaarde tonen van lidmaatschap.
 • Break-even uitrekenen, hoeveel deelnemers zijn nodig voor vergoeding kosten.

Competitie:

Sommige sporten lenen zich ervoor om in competitieverband te sporten. Onderzoek de behoefte bij de deelnemers hiervoor. Zoek indien mogelijk een club in de buurt om een uitwisseling te organiseren. Of laat de deelnemers meedoen aan bestaande (regionale of landelijk door de sportbonden) georganiseerde competitie/ wedstrijden/ toernooien.

Bekijk ook de goede voorbeelden van Clubfit Tennis, Gymsport 50+, Zekerbewegen, Start to Run en Wandelfit.

Stap 6: Maak het aanbod bekend en nodig 50-plussers uit

Sommige 50-plussers zijn niet eenvoudig te overtuigen om te gaan sporten. Je kunt het makkelijker maken met een gastvrije ontvangst, de mogelijkheid van kennismakingslessen en met een flexibel lidmaatschap. Maak goed duidelijk wat het (sport)aanbod inhoud, zodat de drempel om te gaan sporten wordt verlaagd. Als ze eenmaal zijn overtuigd en hebben ervaren hoe het is, willen ze meestal vaker sporten en blijven sporten.

Werven:

Deelnemers werven kan bij de eigen club, via de leden, in de buurt of via anderen die direct contact hebben met 50-plussers. Denk dan aan andere sportaanbieders, een buurt- of welzijnsorganisatie, ouderenorganisatie, hobbyclub, woon- of zorginstelling, huisarts, praktijkondersteuner, fysiotherapeut of buursportcoach.

Persoonlijk uitnodigen:

Maak direct contact om ze te benaderen en uit te nodigen voor sportdeelname. Voorbeelden hiervan zijn: een fittest of infobijeenkomst ter plekke op de club, een menukaart met verschillende sportmogelijkheden laten zien in de buurt of zelfs een huisbezoek met veiligheidsscan en daaraan gekoppeld advies om te gaan bewegen/ sporten. Kies voor een (voor hun) relevante aanleiding om ze te bereiken.

Ik neem je mee!:

Stimuleer sporters (b.v. alle leden van je club) om iemand uit te nodigen en mee te nemen naar de club, om samen te komen sporten. Veel 50-plussers sporten graag met een vriend of kennis. Of ze maken vrienden op de club.

Tone of voice:

Kies in uitingen, zowel met tekst als foto’s, voor fitte en gelukkig ogende ouderen. Ouderen voelen zich jong en willen niet aangesproken worden op hun leeftijd of als ‘oudere’, ‘senior’ of ‘bejaard’. Leeftijd is niet van belang. 50-plussers worden het liefst aangesproken door ’echte mensen’. Ze waarderen echtheid, herkenning, begrip en humor. Schreeuwerig, onduidelijkheid en onechte emoties werken averechts. Ze stellen een persoonlijke aanpak op prijs. 

Belofte van het aanbod:

Laat duidelijk zien wat de ‘belofte’ is van het sportaanbod en zorg dat die ‘belofte’ aansluit op hun wensen. Haak aan op wat zij belangrijk vinden, zoals gezelligheid, gezondheid, je fit voelen, samen iets ondernemen, veiligheid, zelfredzaamheid, tegengaan eenzaamheid.  Redenen om niet te sporten, zoals ‘dat kan ik toch niet meer’ of ’dat is niks voor mijn leeftijd’, zijn vaak smoezen. Benoem de voordelen van het (samen) sporten en van de club, zoals het kunnen sporten met ‘maatjes’ en benadruk fitheid, contact, gezelligheid en genieten. Pensionering is vaak een prima moment en trigger om weer te gaan sporten.

Bekend maken van het sportaanbod (aan potentiële deelnemers, leden, betrokkenen):

 • Social media, zoals Facebook, Twitter, Instagram. Zet bijvoorbeeld een foto van de nieuwe groep online of laat een aantal deelnemers/ leden zich voorstellen.
 • Website van de club en website van samenwerkingspartners. Geef al op de homepage duidelijk aan waar informatie te vinden is over het 50plus sportaanbod.
 • Een verhaal/ artikel (met beeld) in regionale kranten, huis-aan-huisbladen en clubblad/ nieuwsbrief.
 • Flyers en posters in buurthuizen, andere sportclubs, zwembaden en gezondheidscentra.
 • Mond-tot-mondreclame. Maak contact (of geef een presentatie) aan anderen die vaak 50plussers ontmoeten en ze kunnen stimuleren. Stel ook het sportservicepunt op de hoogte van het 50plus sportaanbod. Zo kunnen zij zorgen voor een doorstroom van vraag en aanbod naar de club.

Hele club staat erachter:

Van belang is dat de hele club het initiatief draagt. Het is goed als zowel bestuur, het kader en de leden goed op de hoogte zijn en het 50plussport aanbod steunen. Plaats het op agenda’s van vergaderingen, maar vertel er ook gewoon over aan elkaar. Vier successen, vertel hoe het gaat en hoe leuk het is. Maak bekend wat je bereikt met/voor de doelgroep en sta er samen met alle leden bij stil.

Bekijk ook de goede voorbeelden van Fithockey, Wandelfit en Wintersport.

Stap 7: Zorg dat deelnemers blijven, door contact, evalueren en bijstellen!

Probeer de continuïteit van het 50-plus sportaanbod te waarborgen door halfjaarlijks of jaarlijks te evalueren. Vraag wat er wel en niet goed gaat en wat zijn aandachtspunten? Pas doelen en activiteiten eventueel aan en koppel dit terug aan alle betrokkenen.

Minstens zo belangrijk als leden werven, is leden behouden. Als je leden eenmaal binnen zijn, probeer ze dan te behouden door:

 • Te letten op de behoefte(n) van de sporters. Ga hierover in gesprek en probeer aan de wensen te voldoen.
 • Ben nieuwsgierig en sta open voor nieuwe ideeën van leden. Probeer altijd in mogelijkheden te denken en kets niet meteen een idee af omdat het b.v. te duur lijkt. Leg de verantwoordelijkheid om iets nieuws te organiseren ook mede neer bij 50-plussers, dat zorgt voor extra betrokkenheid en meestal willen ze juist graag helpen.

Ervaringen van deelnemers, trainers, vrijwilligers en samenwerkingspartners regelmatig bevragen is belangrijk voor de vereniging én voor deelnemers zelf. Dit kan ook door middel van een enquête of een bijeenkomst bij de club. Met regelmatige evaluatie kun je dingen die niet lekker lopen tijdig bijstellen of oplossen. Vraag deelnemers niet alleen wat ze van de activiteit vinden, maar ook hoe ze de sfeer en het reilen en zeilen op de vereniging ervaren. Op basis van de uitkomsten kun je het aanbod of de organisatie waar nodig aanpassen en nieuwe plannen voor de toekomst maken. Zorg dat bijgestelde doelen en ambities worden opgenomen in het activiteitenprogramma/ beleidsplan van de sportclub.

Blijf successen vieren en communiceer erover zodat nieuwe leden blijven komen. Dit levert positieve energie op en leidt tot meer onderlinge betrokkenheid. Denk ook aan ‘clubmomenten’ om het 50-plus sportaanbod te blijven promoten, zoals wedstrijden, clubavonden, open dagen, buurtfeesten.

Goed voorbeeld: Bridge Denken en doenStart to Run en Clubfit Tennis

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: