Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Lokale sportplatformen en sportraden

Door NOC*NSF

In veel Nederlandse gemeenten is een sportplatform actief. Een sportplatform is een groep mensen die sport op de kaart zet in de gemeente. Deze platformen zijn van meerwaarde voor jouw sportclub. Ze helpen sportclubs bij het oppakken van sportgenerieke vraagstukken. Zoals verduurzaming van sportaccommodaties, samenwerkingsvraagstukken van clubs en vrijwilligersbeleid. Bovendien treden zij op als een stevige gesprekspartner richting de gemeente. Sportclubs die zich aansluiten bij het lokale sportplatform, hebben meer invloed op wat er lokaal nodig is om zo veel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen.

Het sportplatform heeft een signalerende functie en brengt vanuit die hoedanigheid de juiste mensen bijeen. Ze organiseren bijvoorbeeld sportcafés, sportdebatten in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen of bijeenkomsten om met de lokale sport uitdagingen te bespreken die in de gemeente spelen op het gebied van sport en bewegen. Iedere keer toegespitst op actuele vraagstukken. Zo is de gezondheidscrisis momenteel een belangrijk thema.

Er bestaan verschillende soorten sportplatformen, waaronder:

  • Sportraden. Deze vertegenwoordigen de georganiseerde sport. Zij adviseren, faciliteren ontmoetingen en behartigen de belangen van sportclubs in de gemeente.
  • Geformaliseerde sportplatformen. Deze zijn breed samengesteld en bestaan vaak uit vertegenwoordigers van clubs, onderwijs, zorg en gemeente. Ze hebben het doel om samen sport te stimuleren in de gemeente. Mensen uit de sportraad nemen soms zitting in de sportplatformen.
  • Kernteams (of kerngroepen en kopgroepen). Dit zijn breed samengestelde teams met een tijdelijk karakter, die met elkaar het Sportakkoord hebben gemaakt.

Welke rol kan een sportplatform hebben in jouw gemeente?

Sportplatformen kunnen diverse rollen pakken: adviserend, uitvoerend of belangenbehartigend. Hoe het sportplatform zich opstelt is afhankelijk van de lokale context. Bijvoorbeeld de wensen van de clubs, hoe het lokale sportnetwerk is georganiseerd en hoe er lokaal wordt samengewerkt. De kracht van een goed functionerend sportplatform is dat het zich aanpast aan de situatie. Een sportplatform heeft de stem van en het contact met clubs nodig om haar werk goed te kunnen doen.

Hier vind je een lijst met alle lokale sportplatformen in Nederland. Wil je ook in jouw gemeente een lokaal sportplatform? Adviseurs lokale sport kunnen je daarbij helpen. Neem met hen contact op, of stel je vraag via lokalesportplatformen@nocnsf.nl

Kerngroepen en het Sportakkoord

In een aantal gemeenten in Nederland zijn kerngroepen samengesteld om het lokale sportakkoord handen en voeten te geven. Voor effectief lokaal sport- en beweegbeleid is het noodzakelijk dat alle lokale partijen, zoals sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, gemeente en onderwijs, goed met elkaar samenwerken. Lees meer over wat het Sportakkoord voor jouw club kan betekenen.


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: