Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Code Goed Sportbestuur

Door NOC*NSF

Na vijftien jaar is in oktober 2021 de Code Goed Sportbestuur geactualiseerd. In de herziene code staan vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie. Het vervangt daarmee de dertien aanbevelingen voor goed sportbestuur uit 2005. De Code Goed Sportbestuur is van toepassing voor alle bestuurders en toezichthouders in de Nederlandse sport.

Goed sportbestuur vormt de basis voor de integriteit in onze sportsector. Daarom bestaat in Nederland sinds 2005 de Code Goed Sportbestuur. De maatschappelijke waarde van sport is de afgelopen jaren verder toegenomen en sporters hebben in toenemende mate behoefte aan kwaliteit, integriteit en veiligheid op en rond het speelveld. Zowel in de huidige beleidscyclus (Sportagenda 2017+) als in het Sportakkoord zijn daarom ambities uitgesproken voor een nieuwe Code. Het herzieningstraject hiervoor is in 2018 gestart en de nieuwe Code is in de algemene ledenvergadering van NOC*NSF vastgesteld. Hiermee vervangt de nieuwe Code officieel zijn voorganger uit 2005.

Vier principes centraal

De Code Goed Sportbestuur biedt een kompas voor integer en maatschappelijk verantwoord bestuur voor alle sportorganisaties: bonden, verenigingen en sportbedrijven. De nadruk ligt daarbij op maatschappelijke relevantie, diversiteit en bestuurlijke- en organisatorische kwaliteit. In tegenstelling tot de dertien aanbevelingen uit 2005 staan in de herziene Code vier principes van goed sportbestuur centraal: verantwoordelijkheid, democratie, maatschappij en transparantie.

Aan de hand van deze principes geven sportorganisaties in Nederland invulling aan sterke en bewuste besturen met een heldere koers. Dankzij het pas-toe-en-leg-uit-principe leggen bestuurders en toezichthouders van deze sportorganisaties verantwoording af over de naleving van de Code tijdens de algemene vergadering en in het jaarverslag.

Principe 1: Verantwoordelijkheid 

Een sportorganisatie heeft een bestuursstructuur waarin bestuurders eindverantwoordelijk zijn voor een heldere visie op de sport, de sportorganisatie, de verschillende rollen en taken, het naleven van wet- en regelgeving en het organiseren van voldoende tegenspraak. Daarbij maken zij keuzes die sociaal en moreel verantwoord zijn. Het is belangrijk dat bestuurders toegerust zijn en blijven op hun taken. Besturen zijn verantwoordelijk voor de bestuurlijke inrichting van de sportorganisatie en voor het organiseren van de kaders en het processen waarbinnen de sport tot stand komt. 

Principe 2: Democratie

Een sportorganisatie heeft te maken met allerlei belanghebbenden. Besturen is positie kiezen tussen de verschillende belangen. De inbreng en inspraak van belanghebbenden is cruciaal om tot gedragen besluitvorming te komen. Het bestuur weet wat er leeft in de samenleving en meer specifiek bij de eigen stakeholders en laat zien wat zij daarmee doet.

Principe 3: Maatschappij

Sport is veel meer dan alleen plezier en spel. Sportorganisaties zijn is hiervan bewust en laten zien op welke wijze zij bijdragen aan hun maatschappelijke rol. Verantwoording hierover draagt bij aan de legitimiteit van bestuur en organisatie, omdat het vertrouwen van de buitenwereld wordt versterkt. Een sportorganisatie heeft een belangrijke rol in de maatschappij en heeft daarover contact met andere sportorganisaties, overheden en maatschappelijke organisaties.

Principe 4: Transparantie

Transparantie verhoogt het vertrouwen in de organisatie en stimuleert bestuurders en medewerkers om beter te presteren. Het bestuur van een sportorganisatie is bereid om zich regelmatig naar haar omgeving te verantwoorden. Het afleggen van verantwoording is essentieel voor goed sportbestuur en is verbonden aan het dragen van verantwoordelijkheid. Het maakt controle mogelijk, creëert draagvlak en helpt doofpotsituaties voorkomen.

Meer informatie

Bekijk en download de Code Goed Sportbestuur


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: