Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

LHBTQI+ acceptatie in de sport

Door Alphen Vitaal

Gendervraagstukken staan stevig op de agenda, ook binnen de sport. Terecht, want inclusiviteit van deze groep is nog lang niet vanzelfsprekend.

Acceptatie en inclusiviteit: wat zeggen de cijfers
Vanuit het Sportakkoord wordt sportdeelname van onder andere de LHB-groep (lesbische, homoseksuele en biseksuele personen) gemonitord. De cijfers uit 2018 laten zien dat deze groep niet veel lager scoort wat betreft wekelijkse sportdeelname en qua voldoen aan de beweegrichtlijnen. Het clublidmaatschap van de LHB-groep ligt met 19% echter wél een stuk lager dan bij de totale bevolking (28%). Het Mulier Instituut doet al jaren onderzoek naar de ontwikkelingen in gender en inclusiviteit in de sport. Dat omvat ook de inclusiviteit ten aanzien van seksuele voorkeur en genderidentiteit, zoals lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender, intersekse personen en queer (LHBTIQ+). De + achter LHBTIQ geeft aan dat de term inclusief is voor mensen die zichzelf anders noemen dan waar de LHBTIQ voor staan.

Hierbij een aantal inzichten uit onderzoek:

  • 90% van de verenigingssporters vindt het geen probleem als een medesporter aangeeft homoseksueel te zijn. Onder mannelijke teamsporters is dat 84%.
  • Mannelijke teamsporters geven bijna twee keer zo vaak (18%) dan andere sporters aan, dat in hun sportgroep regelmatig grappen of negatieve opmerkingen worden gemaakt over homoseksualiteit
  • 70% van de Nederlanders vindt dat scheidsrechters moeten ingrijpen als sporters ‘homo’ of ‘mietje’ als scheldwoord gebruiken in de sport. Onder mannelijke teamsporters onderschrijft minder dan 50% de noodzaak tot sanctionering.
  • Bij 12% van de verenigingssporters was in het afgelopen jaar positieve aandacht voor de acceptatie van homoseksualiteit binnen hun sportvereniging. Onder mannelijke voetballers was dat 18%.
  • Vooral voetbalverenigingen hebben expliciet beleid gericht op het tegengaan van discriminatie, inclusief discriminatie naar seksuele voorkeur. Dit geldt voor twee op de drie voetbalclubs tegenover één op de vijf overige verenigingen.
  • Zo’n 66% van de bevolking vindt het bestaan van speciale LHBTIQ-sportverenigingen onzin.
  • Meer dan 25% van alle verenigingssporters en één op de tien mannelijke teamsporters is voorstander van sekseneutrale toiletten en kleedruimtes in sportaccommodaties.
  • Clubbestuurders oordelen positiever over homo-acceptatie in hun vereniging/sport dan sporters.

NOC*NSF
NOC*NSF is partner van de Alliantie Gelijkspelen, zij zetten zich in om LHBTIQ-acceptatie in de sport te bevorderen. De Alliantie is opgericht, voortkomend uit de emancipatienota ‘Gewoon homo zijn’ (2008-2011) en met steun van de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties om homoacceptatie in de sport te bevorderen. De ‘All Together Challenge’ is een landelijk jaarlijks terugkerend event waarbij er extra aandacht wordt besteed aan LHBTIQ in de sport door aanvoerders van verschillende sporten te laten sporten met regenboogbanden. Dit is op initiatief van de Alliantie Gelijkspelen opgericht.


John Blankenstein Foundation
De John Blankenstein Foundation (JBF) is een Nederlandse stichting die zich ten doel stelt om de sociale acceptatie van homo’s en lesbiennes in de top- en breedtesport te bevorderen. Specifiek richt de JBF zich onder meer op het verbeteren van zichtbaarheid en beeldvorming van homoseksuele sporters en door het bevorderen van best practices in bonds-, club- en ongeorganiseerde sportverbanden.

DE JBF werk graag samen met organisaties die zich inzetten voor een veilige en sportieve samenleving. Sport wordt om redenen van gezondheid en integratie steeds belangrijker en daarom moet iedereen zich welkom kunnen voelen en kunnen deelnemen.

Aanbod voor gemeenten
De JBF adviseert gemeenten, sportservice organisaties en sportaanbieders over hoe ze aan de slag kunnen met het verhogen van de acceptatie van LHBTIQ+ sporters. Gemeenten kunnen met een Needs Assessment de ontwikkelingsbehoefte en kansen in beeld brengen. Via een bijscholing worden professionals, zoals buurtsportcoaches en beleidsambtenaren bewuster van hoe zij in hun werk kunnen bijdragen aan een inclusieve omgeving in de sport.

Bijeenkomst Alphen aan den Rijn
Het onderwerp ‘LHBQTI+ in de sport’ is een van de onderwerpen binnen de themaperiode ‘inclusiviteit’. Op dinsdag 20 september 2022 van 19:30 tot 21:00 uur organiseert Alphen Vitaal de workshop “Sport voor iedereen. Diversiteit in onze club”. Deze workshop wordt op een nog nader te bepalen locatie verzorgd door Anne Keeris en Floor Popken van de John Blankenstein Foundation.

De workshop is een interactieve bijeenkomst waarin aan de hand van praktische werkvormen ervaringen worden gedeeld en meer begrip wordt opgedaan over seksuele voorkeur en van mechanismen van insluiting en uitsluiting in de sport. Altijd staat ook een ervaringsverhaal van een LHBTI+ (top-)sporter centraal.

Het doel van de workshops is dat sportaanbieders concrete handvatten worden geboden waarmee ze zelf in staat zijn om op een proactieve wijze uitsluiting en discriminatie te herkennen en toe te werken naar inclusie. Hiermee kan iedereen zelf bijdragen aan een positieve sociale norm en een veilig(er) sportklimaat binnen de sportclub. Uit de ervaringen van John Blankenstein Foundation weten we dat dit bijdraagt aan inclusie op breder terrein, het sportplezier en de vooral ook de prestaties binnen de lijnen!

De workshop is kosteloos en bedoeld voor spelers en teams, trainers/coaches en andere begeleiders, bestuurders en ouders van sporters.

Aanmelden kan bij de contactpersoon voor jouw vereniging:
Dominique Smit d.smit@alphenvitaal.nl
Ingeborg Houdijk i.houdijk@alphenvitaal.nl


Bronnen voor dit artikel:
Allesoversport.nl I Alle kennis over sport en bewegen op één plek!
NOC*NSF | We winnen veel met sport! (nocnsf.nl)
Home | Iedereen is anders
Home | Mulier Instituut


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: