Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Coronasteun: extra aanvraagperiode TASO en TVS

NOC*NSF16 mei 2022

Amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties kunnen voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 opnieuw een tegemoetkoming aanvragen voor de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. Daarvoor is in totaal € 69 miljoen beschikbaar.

De overheid heeft daarmee een extra vierde aanvraagperiode opengesteld in het kader van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties (TASO en TVS). Sportclubs hebben in de betreffende periode opnieuw last gehad van de coronamaatregelen door onder meer beperkingen op de aanwezigheid van publiek bij binnen- en buitensport en het verbod op buitensport na 17 uur en op binnensport in het geheel. De maatregelen zijn vanaf 11 januari geleidelijk versoepeld. ‘Door de beperkingen hebben sportclubs in mindere mate of geen gebruik kunnen maken van de sportaccommodaties en zijn de inkomsten uit de sportkantine of kaartverkoop weggevallen.’

Verschillen met vorige periodes

Clubs kunnen een bijdrage aanvragen voor de financiële schade in de genoemde periode als zij een omzetverlies van minimaal 10% hebben geleden ten opzichte van de periode van 1 november 2019 tot en met 31 januari 2020. Gemeenten, sportbedrijven en particuliere verhuurders kunnen de gederfde huurinkomsten claimen. Voor de berekening van de financiële schade wordt niet langer gekeken naar de optelsom van vaste lasten, personeelskosten, bondsafdrachten en kantineresultaat. ‘In plaats daarvan bedraagt de financiële schade een vast percentage van de totale inkomsten van de aanvrager in het laatst afgesloten boekjaar dat voorafgaat aan de Covid-19-uitbraak. Deze wijziging is aangebracht om administratieve lasten bij aanvragers en de uitvoerder van de beleidsregel te beperken.’

Bij de tegemoetkoming voor de huurinkomstenderving vervalt het onderscheid in vergoedingspercentages tussen gebruiksgebonden en niet-gebruiksgebonden huur, omdat de beperkende maatregelen tijdens de vierde tranche van dusdanige aard waren dat sportbeoefening bij beide vormen van huur vrijwel geheel werd beperkt. Overigens is de tegemoetkoming niet beschikbaar voor organisaties die al een beroep doen op de TVL-regeling.

Standaardpercentage

Het omzetverlies wordt standaard gesteld op 18% van de totale inkomsten van de aanvrager in het laatste afgesloten boekjaar voorafgaand aan de Covid-19-uitbraak. ‘Het percentage is tot stand gekomen aan de hand van cijfers van NOC*NSF, het CBS, de Stichting Waarborgfonds Sport en het Mulier Instituut omtrent de gemiddelde inkomsten en uitgaven van amateursportorganisaties. Vervolgens is de verwachte impact van de beperkende maatregelen op de inkomsten en uitgaven van amateursportorganisaties berekend, en is dit verdisconteerd met de gemiddelde exploitatie van deze organisaties. Hieruit volgt het percentage verwachte financiële schade. In dit percentage verwachte financiële schade zijn vaste lasten, gemiste kantineopbrengsten en sportieve kosten en baten (zoals entreegelden en bondsafdrachten) verrekend. Personeelslasten zijn niet in dit percentage opgenomen, omdat voor de vierde tranche ook de NOW-regeling van toepassing was.’

Forfaitair bedrag

De tegemoetkoming voor sportorganisaties bedraagt een forfaitair bedrag van € 1.000 tot maximaal € 24.000. ‘Deze bedragen zijn gewijzigd ten opzichte van de TASO voor Q1 2021 en Q2 2021 om aan te sluiten bij de nieuwe berekening van de financiële schade, bedoeld in artikel 8.2, tweede lid. Op deze manier zullen de ontvangers voor de vierde tranche zo veel mogelijk hetzelfde bedrag aan tegemoetkoming ontvangen als voor Q1 2021 en Q2 2021. Ook de maximale hoogte van de tegemoetkoming is hetzelfde gebleven.’ Voor de regeling is € 22 miljoen beschikbaar gesteld.

Gederfde huur volledig gecompenseerd

Voor zowel gebruiksgebonden huur (huur per uur/tijdvak) als niet-gebruiksgebonden huur geldt dat de totale kwijtgescholden huursom in aanmerking komt voor een tegemoetkoming. Het totale bedrag aan gederfde huurinkomsten is bepalend voor de hoogte van de tegemoetkoming. ‘Indien de huur die aan een amateursportorganisatie in rekening wordt gebracht btw-belast is, en de huur inclusief btw geheel of deels is kwijtgescholden, wordt de btw niet gezien als gederfde huurinkomsten. De verhuurder kan dan de kwijtgescholden huur exclusief btw opvoeren voor een tegemoetkoming.’ Voor deze regeling is € 47 miljoen beschikbaar.


NOC*NSF 16 mei 2022

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: