Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Subsidies gestegen energielasten sportverenigingen

Sport in Deventer10 aug. 2023

Om sportverenigingen te compenseren voor de gestegen energielasten zijn er twee landelijke en één gemeentelijke regeling beschikbaar. Welke kun je aanvragen als sportvereniging en hoe verhouden deze zich tot elkaar?

 1. TEK-regeling
 2. Noodfonds energie sportverenigingen
 3. Tijdelijke subsidieverordening energiecompensatie gemeente Deventer

TEK-regeling

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. 

 • Aanvraagperiode: 21 maart- 2 oktober 2023
 • Tegemoetkomingsperiode: 1 november 2022 - 31 december 2023
 • Aanvrager: sportvereniging

Uitkering: voorschot:35% voorschot van 50%(geschat jaarverbruik gas en elektra maal 14/12) maal (maximumprijs gas en elektra minus drempelprijs gas en elektra)

Uitleg: er wordt gerekend met 14/12 van het jaargebruik doordat tegemoetkoming wordt berekend over 14 maanden. Indien elektra wordt terug geleverd wordt dat in mindering gebracht bij jaarverbruik. Ook als je een tegemoetkoming door het prijsplafond hebt ontvangen, wordt dit afgetrokken van het jaarverbruik. Maximumprijs gas is €3,19 en drempelprijs is €1,19. Maximumprijs elektra is €0,95 en drempelprijs is €0,35. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% dan € 2,00 per m3 gas en € 0,60 per kWh elektriciteit.

Definitieve subsidie: 50% van (geschat jaarverbruik gas en elektra maal 14/12) maal (modelprijs gas en elektra 2023 minus drempelprijs gas en elektra)

Uitleg: modelprijs 2023 is prijs van gemiddelde energietarieven over 2023. Dit wordt door het CBS begin 2024 berekend.

Uitkeringswijze: voorschot van 35% maximaal 8 weken na aanvraag. In februari 2024 worden modelprijzen van 2023 bekend en krijg je na maximaal 16 weken de definitieve uitkering (circa juni 2024).

Maximale subsidie: maximaal €160.000 per aanvrager.

Let op: Definitieve subsidie kan afwijken van berekening subsidie bij voorschot: doordat het voorschot wordt berekend op basis van maximale prijzen van gas en elektra en de definitieve subsidie wordt vastgesteld aan de hand van de gemiddelde tarieven van gas en elektra over 2023. Om het risico op achteraf terugbetalen zo klein mogelijk te houden wordt 35% aan voorschot verleend

Voorwaarden:

 • Uw vereniging voldoet aan de Europese mkb-definitie. 

Uitleg: Als sportvereniging hoef je niet te kijken naar de MKB-toets die op de website staat, want die kijkt alleen of de aanvrager geen grote onderneming is.

 • Vereniging staat ingeschreven bij de KvK op 31 december 2022 of eerder;
 • De vereniging heeft een zakelijk energiecontract. Dat wil zeggen het contract staat op naam van de vereniging;
 • Er wordt voldaan aan de energie-intensiteitseis. Minimaal 7% van omzet van 2022 bestaat uit energiekosten (zie voor meer uitleg website TEK-regeling)

Wat heb je nodig:

 • Gegevens van aanvrager (NAW gegevens contactpersoon, KvK-nummer, rekeningnummer vereniging)
 • EAN nummers van gas- en elektra aansluitingen
 • Omzet van 2022 (bv via aangifte omzetbelasting, kopie jaarrekening 2022)
 • E-herkenning niveau 3 (let op: aanvragen hiervan kan een paar weken duren)
 • Contract energieleverancier ( leveringstarieven moeten hoger zijn dan de modeltarieven)
 • Accountantsverklaring bij een subsidiebedrag van €125.000,- of meer.

Noodfonds energie sportverenigingen

Gemeenten kunnen voor sportverenigingen een aanvraag indienen voor de Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen. Dit is bedoeld voor sportverenigingen die in 2022 en/of 2023 door de gestegen energieprijzen in continuïteitsproblemen zijn gekomen en geen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling.

 • Aanvraagperiode: 29 mei - 15 september 2023
 • Tegemoetkomingsperiode: 1 januari 2022 - 31 december 2023
 • Aanvrager: gemeente
 • Uitkering: maximaal het bedrag van de energiekosten in 2019. Of bij gebroken boekjaar van sportseizoen 2018/2019
 • Uitkeringswijze: 100% uitkering maximaal 13 weken na sluitingsdatum (half december 2023)
 • Maximale subsidie: Subsidieplafond landelijk is €6 miljoen.

Let op: Is het totaal aangevraagde bedrag door alle gemeenten hoger dan het plafondbudget? Dan wordt het budget evenredig over de ingediende aanvragen verdeeld.

Voorwaarden:

 • Uw vereniging krijgt geen tegemoetkoming vanuit de TEK-regeling (aanvraag voor de TEK is afgekeurd of vereniging voldoet niet aan de voorwaarden).
 • Je levert gemeente Deventer voor 1 september 2023 de benodigde informatie aan (zie hieronder). Via sportindeventer.nl en de nieuwsbrief zal de link naar de aanvraagpagina worden verstuurd naar sportverenigingen.

Wat heb je nodig:

 • Nota van energiekosten 2019 (of seizoen 2018/2019)
 • Verklaring dat je geen tegemoetkoming krijgt vanuit de TEK-regeling.

Tijdelijke subsidieverordening energiecompensatie gemeente Deventer

Maatschappelijke organisaties in de gemeente Deventer die in financiële problemen komen door de stijgende energielasten, kunnen een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de gestegen energiekosten. De gemeentelijke subsidie is een aanvulling op de financiële steunmaatregelen die door het rijk zijn genomen.

 • Aanvraagperiode: 1 juni - 30 september 2023
 • Tegemoetkomingsperiode: 1 januari 2022 - 31 december 2022 én

 

 • Aanvraagperiode: 1 juni - 30 september 2024
 • Tegemoetkomingsperiode: 1 januari 2023 - 31 december 2023

 

 • Aanvrager: sportvereniging
 • Uitkering: maximaal 75% van de kostenstijging (het verschil tussen de oude kosten (jaar 2019) en de nieuwe kosten (jaar 2022 c.q. 2023).
 • Uitkeringswijze: 100% uitkering maximaal 8 weken na sluitingsdatum
 • Maximale subsidie: Gemeentelijke subsidieplafond is €3 miljoen voor alle aanvragen

Let op: de gemeentelijke regeling wordt gezien als aanvulling op de hierboven genoemde landelijke regelingen. Gemeente kan de ontvangen bedragen van het rijk aftrekken van de gemeentelijke tegemoetkoming.

Voorwaarden:

 • De vereniging heeft een brede maatschappelijke functie in de gemeente Deventer

Uitleg: elke sportvereniging in Deventer voldoet aan dit criterium

 • Er is sprake van een negatief exploitatieresultaat over het jaar 2022 respectievelijk het jaar 2023.

Wat heb je nodig:

 • De (vastgestelde) winst-verliesrekening over het jaar 2022 respectievelijk 2023

Uitleg: i.p.v. kalenderjaar kun je ook werken met een boekjaar van sportseizoen: je levert de vastgestelde cijfers van het eerste half jaar aan van 2022 c.q. 2023 en de nog niet vastgestelde cijfers van de laatste maanden van 2022 c.q.2023

 • Contract of factuur van energieleverancier met tarieven die gelden op 1 januari 2022
 • Berekening van totale energiekosten in 2022 c.q. 2023 (energiejaarafrekening, facturen)
 • Toelichting op genomen maatregelen om de financiële gevolgen van de energiecrisis te beperken (zowel voor kosten als opbrengsten);
 • Toelichting op de inspanning die is geleverd om gebruik te maken van rijksmaatregelen;
 • Toelichting in hoeverre u in staat bent het exploitatietekort (als gevolg van de hogere energielasten) op te vangen via eigen reserves (weerstandsvermogen);

Uitleg: Er wordt gekeken of het redelijk is dat jullie met eigen reserves de gestegen energiekosten zelf op kunnen vangen

 • Eventueel een toelichting op andere oorzaken van het exploitatietekort.

In onderstaand schema kun je zien welke aanvragen je kunt doen. Je kunt van maximaal 2 tegemoetkomingen gebruik maken. Of de TEK-regeling en de gemeentelijke regeling. Of de gemeentelijke regeling en het noodfonds.

Schema mogelijke subsidieregelingen

Mochten er vragen zijn over één van de regelingen of de aanvraag ervan, neem dan contact op met Catharina Mulders via c.mulders@deventer.nl.


Sport in Deventer 10 aug. 2023

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: