Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

De vitale sportvereniging

Door Sport in Deventer

In de gemeente Deventer streven we naar vitale en toekomstbestendige sportverenigingen. Verenigingen worden hierbij ondersteund door de verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer. Ook zijn er vanaf september jongstleden bij verschillende verenigingen sportparkmanagers en clubkadercoaches aan de slag gegaan*. Zij versterken de organisatie van de vereniging of het (technisch) kader.

Om enerzijds de vitale, en anderzijds de nog te versterken onderdelen van een club in beeld te brengen, is een vragenlijst ontwikkeld. Hierin meten we hoe de vereniging op verschillende onderdelen van vitaliteit scoort. De sportparkmanagers en clubkadercoaches nemen in de komende periode samen met de betreffende verenigingen deze vragenlijst af. Dit zorgt voor goede gesprekken en een gerichte ondersteuning op de punten waar de vereniging aan wil werken.

De uitkomsten van de vragenlijsten gebruiken Sportbedrijf Deventer en gemeente Deventer om vraaggerichte ondersteuning te kunnen bieden aan sportverenigingen. Door het herhalen van de metingen de komende jaren, hopen we te zien dat de vitaliteit van de sportverenigingen in Deventer verbeterd. Zo werken we samen aan vitale en toekomstbestendige sportverenigingen.

Wil je ook weten wat de vitale onderdelen van jouw vereniging zijn en op welke punten er nog versterkt kan worden? Neem contact op met de verenigingsadviseurs van Sportbedrijf Deventer om samen de vragenlijst af te nemen. Dit kan via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl

*Geen aanvraag gedaan voor een sportparkmanager of clubkadercoach, maar wel interesse voor inzet van een professional voor komend seizoen? Geef dit dan aan bij de verenigingsondersteuner via sportievevereniging@sportbedrijfdeventer.nl

Criteria vitale en toekomstbestendige sportvereniging

Een vitale sportvereniging: 

  • Heeft een gezonde financiële situatie

   • Jaarlijks een sluitende begroting
   • Jaarlijks geld reserveert voor groot onderhoud en investeringen
   • Ruimte in de begroting of eigen vermogen heeft voor tegenvallers
   • Een actueel financieel meerjarenplan heeft
   • Betaalbare contributie voor leden
   • Goede mix van inkomstenbronnen (niet afhankelijk van één inkomstenbron bijvoorbeeld één sponsor)
  • Weet voldoende vrijwilligers in te zetten

   • Het aantal vrijwilligers/ vrijwilligersinzet is geen bedreiging voor de toekomst van de vereniging
   • Nauwelijks vacatures voor (betaalde) medewerkers (kader, bestuur, commissies)
   • Gekwalificeerde trainers, begeleiders en bestuursleden
   • Stabiel bestuur
   • Actueel huishoudelijk reglement met gedragscodes voor bestuur en vrijwilligers
   • Vrijwilligers, trainers, begeleiders en bestuursleden zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie
   • Actueel vrijwilligersbeleid (op papier)
   • Spelen in op het feit dat mensen zich niet meer vaak voor langere tijd als vrijwilliger willen binden aan de vereniging
  • Heeft een goede ledenopbouw passend bij de sport of de missie en visie

   • In staat leden te behouden en nieuwe leden aan te trekken
   • De ontwikkeling van het ledental is geen bedreiging voor toekomst van vereniging
   • Voldoende opkomst bij wedstrijden, trainingen, verenigingsactiviteiten
   • Alle leden en potentiële leden voelen zich welkom
  • Heeft een duidelijke visie en missie:

   • Recente (afgelopen 4 jaar) plannen/doelstelling op papier
   • Aanwezigheid van draagvlak onder bestuur en leden voor visie
   • Het bestuur peilt jaarlijks onder de leden wat er leeft
   • Er is een vertrouwenspersoon benoemt en er zijn gedragsregels beschreven om grensoverschrijdend gedrag en discriminatie te signaleren en adequaat te handelen
  • Biedt regulier sportaanbod

   • Vermogen om wekelijks sportaanbod te organiseren
   • Reguliere sportactiviteiten, zoals trainingen en competitie, sluiten aan bij de behoefte van de leden
   • Is bezig met doorontwikkeling en vernieuwing sportaanbod
   • Organiseert jaarlijks naast de reguliere sportactiviteiten andere sportieve activiteiten zoals een toernooi, instuif en/of clinic
   • Capaciteit van accommodatie sluit aan bij behoefte (richtlijnen NOC*NSF)
   • Accommodatie is in goede staat
   • Aandacht en/of aanbod voor specifieke doelgroepen (senioren, mensen met een beperking) indien er vraag naar is
  • Heeft een aanvullende maatschappelijke functie in de samenleving

   • Staat open voor samenwerking met partijen binnen en buiten de sport: Deze samenwerking kan zijn:
   • Samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld buurtverenigingen, scholen, gemeente) op maatschappelijk gebied (bijvoorbeeld sportstimuleringstrajecten, naschoolse activiteiten, accommodatiegebruik, maatschappelijke thema’s)
   • Samenwerking met andere sportverenigingen op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging, ledenwerving, accommodatiegebruik/beheer, kennisuitwisseling, sportaanbod (combinatieteams)
   • Het delen of openstellen van faciliteiten met anderen (niet-leden) voor initiatieven uit de wijk, buurt of stad

Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: