Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Regelingen sportstimulering

Door Sport in Deventer

Subsidie meedoen

Voor wie: De subsidieregeling Meedoen is bedoeld voor sociale / sociaal-culturele activiteiten en kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, stichtingen, buurthuizen en speeltuinverenigingen.

Voor wat: Met de subsidie Meedoen kunnen deze organisaties sociale en sociaal-culturele activiteiten organiseren die gericht zijn op zelfredzaamheid en het sociale netwerk binnen de gemeente Deventer. De activiteiten kunnen zowel gemeentebreed als wijkgericht zijn.

Hoe: In de subsidieregeling Meedoen leest u welke voorwaarden er zijn om subsidie te verkrijgen: onder andere het indienen van een projectplan en een reële en sluitende begroting. Ook leest u waar wel en niet subsidie voor kan worden verstrekt en met welke termijnen u rekening moet houden.

Klik hier voor alle informatie over de subsidie Meedoen van de gemeente Deventer

Subsidie Overijssel in Beweging

Gaat jouw club aan de slag met nieuwe activiteiten of het verbeteren van activiteiten die zorgen voor een uitnodigend sport- en beweegaanbod in Deventer of de regio (bovenlokaal)? Kijk dan of dit past binnen de Subsidie Overijssel in beweging. De activiteit moet voor iedereen beschikbaar zijn voor gebruik, zonder beperking door praktische, sociale of financiële drempels.

De subsidie kan worden aangevraagd voor één van de volgende activiteiten:

  • Activiteit A: het uitvoeren van een lokale aanbodverbetering; een vernieuwend initiatief waarin ontdekt wordt of het initiatief aansluit op de vraag naar beweegmogelijkheden, uitvoerbaar is en geborgd kan worden. Dit door het uitvoeren van een proefproject of onderzoek.
  • Activiteit B: het uitvoeren van een bovenlokaal beweeginitiatief; een initiatief waarbij door uitvoering het bovenlokale beweegaanbod in Overijssel sterk wordt verbeterd of nieuw aanbod wordt toegevoegd.

Kijk op de website van de Provincie Overijssel voor meer informatie

Salland Verzekeringen Innovatiebudget

Jaarlijks stelt Salland Verzekeringen naast de clubactie ook een innovatiebudget beschikbaar. Een keer per jaar kunnen Sportverenigingen in Overijssel en Gelderland hun idee indienen. Het idee maakt een kans wanneer dit een sociaal-maatschappelijk doel dient, een nieuwe doelgroep in beweging brengt èn er een projectplan is geschreven. Salland Zorgverzekeringen nomineert een 6-tal ideeën waarop vervolgens gestemd kan worden. Hoe uw club mee kan doen en wanneer de actie plaatsvindt u hier: https://www.salland.nl/innovatie

NSGK (Nederlandse Stichting voor het gehandicapte kind)

Binnen het programma “Samen Sporten” financiert de NSGK projecten waarbij kinderen mèt en zonder handicap elkaar ontmoeten. Dat kan door letterlijk samen te sporten, maar ook door het mogelijk te maken dat kinderen met een handicap aan álle clubactiviteiten kunnen meedoen. Denk aan aangepast sportmateriaal, aanpassingen aan het clubhuis of een inclusieve sportdag. Heeft uw club een goed plan, doe dan de Quickscan om te onderzoeken of uw clubinitiatief in aanmerking komt voor een gift 

Meer informatie via: https://www.gehandicaptekind.nl/gift-aanvragen

Subsidie Sociale hypotheek Overijssel

De eigenaar of exploitant van een multifunctionele accommodatie (Mfa) kan subsidie aanvragen voor activiteiten die nodig zijn om de Mfa verder te ontwikkelen, meegerekend investeringen voor het verbeteren van de activiteiten van een Mfa. Onder multifunctionele accommodatie (Mfa) verstaat de Provincie: een dorpshuis, een wijkcentrum, een kulturhus of een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke organisaties – waaronder sportclubs -  die vanuit een centrale locatie, meestal een gezamenlijk gebouw, hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden.

Onder een maatschappelijke tegenprestatie wordt verstaan: extra of aanvullende inzet van vrijwilligerswerk door een Mfa voor het algemeen belang van de maatschappij. 

De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 15.000,- per subsidieaanvraag. De subsidie is niet hoger dan de waarde van de maatschappelijke tegenprestatie. Lees verder


Link gekopieerd naar klembord

Meer weten?

Meer weten?

Mail naar clubbase@sportindeventer.nl
Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk!