Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Professionalisering van de sportvereniging

Door Sport in Deventer

De komende collegeperiode gaat de gemeente Deventer inzetten op de professionalisering van sportverenigingen. Enerzijds kan dit op het gebied van organisatie zijn, anderzijds op het gebied van deskundigheid van het technisch kader.

Sportverenigingen in de gemeente Deventer kunnen een aanvraag doen voor een sportparkmanager * en/of trainersbegeleiding/ clubkadercoach. Deze professionals worden vanuit Sportbedrijf Deventer ingezet.

*Onder sportparkmanager verstaan we een manager die sportverenigingen ondersteunt op een sportpark of sportverenigingen die gezamenlijk gebruik maken van een binnensportaccommodatie. Een sportparkmanager hoeft dus niet alleen op een sportpark actief te zijn. Dit kan bijvoorbeeld ook een sporthal of sportcomplex zijn.

Sportparkmanager

Aanvraag
Voor het aanvragen van een sportparkmanager kan een vereniging in samenwerkingsverband een aanvraag doen. Deze samenwerking kan bestaan uit een samenwerkingsverband van sportverenigingen onderling of sportverenigingen en andere partners uit de gemeente.

Een sportvereniging kan ook een individuele aanvraag doen. Dan wordt een andere sportvereniging met een vergelijkbare aanvraag gekoppeld waardoor toch een samenwerkingsverband ontstaat.

Taken sportparkmanager
Een sportparkmanager kijkt op welke manier je een sportpark of sportaccommodatie beter kunt benutten. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een hogere bezettingsgraad of meer of betere samenwerking tussen bestaande sportverenigingen. Een manager inventariseert de mogelijkheden op een sportpark of sportaccommodatie voor samenwerking, om nieuw sportaanbod op te starten zoals bijvoorbeeld sportactiviteiten voor senioren, naschools sportaanbod of biedt huisvesting aan andere sportaanbieders op de accommodatie.

Andere thema’s en onderwerpen die een sportparkmanager op kan pakken:

 • Gezamenlijke inkoop (van horeca, energie, afval, etc.)
 • Efficiënt beheer en gezonde exploitatie
 • Introduceren van de Gezonde Sportkantine, alcoholpreventie en de Rookvrije Accommodatie
 • Veilig Sportklimaat: alle vrijwilligers hebben een VOG
 • Verduurzaming van de sportaccommodaties
 • Het opzetten van vrijwilligersbeleid en ondersteuning bij vrijwilligerswerving

Een sportparkmanager biedt vrijwilligers ondersteuning bij het uitvoeren van vrijwilligerstaken. Het is expliciet niet de bedoeling dat een manager taken van vrijwilligers overneemt.

Trainersbegeleiding & clubkadercoaching

Aanvraag
Voor trainersbegeleiding/ clubkadercoaching kan een sportvereniging een individuele aanvraag doen.

Taken trainersbegeleiding/ clubkadercoach
Veel sportclubs hebben behoefte aan bekwame trainers-coaches. Trainersbegeleiding kan hen daarbij helpen. Door gebruik te maken van clubkadercoaching wordt trainersbegeleiding normaal op de club. De clubkadercoach levert een bijdrage aan de professionalisering van de club door trainersbegeleiding op de club te introduceren, vorm te geven, uit te voeren en uiteindelijk in het clubbeleid te borgen.

De clubkadercoach richt zich bij de trainersbegeleiding met name op het versterken van trainers en coaches op pedagogisch en didactisch vlak. Met als uiteindelijk doel het bevorderen van een positieve sportcultuur binnen de club om zo het sportplezier te vergroten bij leden, uitstroom te voorkomen en vrijwilligers te ondersteunen en zo vast te houden.

Samenwerking
De samenwerking tussen lokaal sportbedrijf/ gemeente, bond en sportclub is cruciaal om tot een mooie invulling van trainersbegeleiding & clubkadercoaching te komen en uiteindelijk tot een mooi resultaat. Alle partijen hebben hetzelfde doel: namelijk het sterker maken van trainers en coaches op de club door ze pedagogisch en didactisch te ondersteunen (dus is niet gericht op het sporttechnisch vlak!). Hierdoor worden clubs vitaler en blijven leden uiteindelijk langer bij een club sporten. Het team verenigingsondersteuners van Sportbedrijf Deventer kijkt samen met de clubkadercoach naar samenwerkingspartners.

Proces aanvraag start seizoen 2023/2024

Je kunt je als sportvereniging nu aanmelden voor de inzet van een professional vanaf sportseizoen 2023/2024.

 • Inventarisatie: alle sportverenigingen kunnen zich aanmelden middels een aanvraagformulier in de periode 10 april tot 15 mei 2023
 • 15 mei-30 mei: beoordelen van de aanvragen door gemeente en Sportbedrijf Deventer en uren verdeling maken
 • Personeel aannemen door Sportbedrijf Deventer
 • Start is vanaf september 2023 voor twee jaar (sportseizoen 2023/2024 en 2024/2025).
 • Na eerste jaar evaluatie door sportparkmanager en/ of clubkadercoach van inzet op onderwerpen en afname vragenlijst vitale sportvereniging.
 • In januari 2025 evaluatie van inzet en voortgang aantal uur vanaf seizoen 2025/2026.
 • In voorjaar 2025 is het mogelijk om een aanvraag te doen vanaf sportseizoen 2025/2026.

Criteria

 1. Vraaggericht / vrijwillig;
 2. Per sportpark / vereniging;
 3. Wijkgericht en kijken naar de uitgangspunten van een sportpark en wijk;
 4. Koppelen aan mogelijkheden van overige inzet in gemeente, zoals School en Omgeving.
 5. Werken aan vitale sportverenigingen (zie definitie in bijlage);
 6. Gelijke kansen voor alle sportverenigingen
 7. Inzet is bedoeld als extra inzet en niet als vervanging van bestaande inzet.

Voorwaarden

 • Gemeente subsidieert Sportbedrijf Deventer voor de inzet van sportparkmanagers en clubkadercoaches;
 • Het werkgeverschap van de sportparkmanagers en clubkadercoaches ligt bij Sportbedrijf Deventer. Zij verzorgen de inzet, coördinatie en afstemming van en tussen de professionals;
 • Sportbedrijf Deventer neemt een intake af bij de sportvereniging om inzet en doelen te bepalen en de vragenlijst vitale sportvereniging af te nemen;
 • Na de intake legt Sportbedrijf Deventer de opdracht vast met afspraken die gemaakt zijn in de intake;
 • In januari 2025 evaluatie van de regeling door gemeente en Sportbedrijf om vervolg te bepalen vanaf september 2025;
 • Een sportvereniging heeft één contactpersoon die het thema professionalisering binnen de vereniging leidt. Er is binnen de sportvereniging volledig commitment binnen bestuur en technisch kader;
 • Sportverenigingen kunnen voor beide professionals (sportparkmanager en clubkadercoach) een aanvraag doen;
 • Verenigingen die al budget hebben ontvangen met hetzelfde doel vanuit het lokaal sportakkoord in 2022 kunnen ook een aanvraag indienen. Het al ontvangen budget wordt afgetrokken van de te ontvangen inzet.
  • Criteria Vitale Sportvereniging

   Een gezonde financiële situatie:

   -      Jaarlijks een sluitende begroting

   -      Jaarlijks geld reserveert voor groot onderhoud en investeringen

   -      Ruimte in de begroting of eigen vermogen heeft voor tegenvallers

   -      Een actueel financieel meerjarenplan heeft

   -      Betaalbare contributie voor leden

   -      Goede mix van inkomstenbronnen (niet afhankelijk van één inkomstenbron bijvoorbeeld één sponsor)

    

   Voldoende vrijwilligers weten in te zetten:

   • Het aantal vrijwilligers/ vrijwilligersinzet is geen bedreiging voor de toekomst van de vereniging
   • Nauwelijks vacatures voor (betaalde) medewerkers (kader, bestuur, commissies)
   • Gekwalificeerde trainers, begeleiders en bestuursleden
   • Stabiel bestuur
   • Actueel huishoudelijk reglement met gedragscodes voor bestuur en vrijwilligers
   • Vrijwilligers, trainers, begeleiders en bestuursleden zijn zich bewust van hun voorbeeldfunctie
   • Actueel vrijwilligersbeleid (op papier)
   • Spelen in op het feit dat mensen zich niet meer vaak voor langere tijd als vrijwilliger willen binden aan de vereniging

    

   Een goede ledenopbouw hebben passend bij de sport of visie/missie:

   • In staat leden te behouden en nieuwe leden aan te trekken
   • De ontwikkeling van het ledental is geen bedreiging voor toekomst van vereniging
   • Voldoende opkomst bij wedstrijden, trainingen, verenigingsactiviteiten
   • Alle leden en potentiële leden voelen zich welkom

    

   Een duidelijke visie en missie hebben:

   • Recente (afgelopen 4 jaar) plannen/doelstelling op papier
   • Aanwezigheid van draagvlak onder bestuur en leden voor visie
   • Het bestuur peilt jaarlijks onder de leden wat er leeft
   • Er is een vertrouwenspersoon benoemt en er zijn gedragsregels beschreven om grensoverschrijdend gedrag en discriminatie te signaleren en adequaat te handelen

    

   Regulier sportaanbod hebben:

   • Vermogen om wekelijks sportaanbod te organiseren
   • Reguliere sportactiviteiten, zoals trainingen en competitie, sluiten aan bij de behoefte van de leden
   • Is bezig met doorontwikkeling en vernieuwing sportaanbod
   • Organiseert jaarlijks naast de reguliere sportactiviteiten andere sportieve activiteiten zoals een toernooi, instuif en/of clinic
   • Capaciteit van accommodatie sluit aan bij behoefte (richtlijnen NOC*NSF)
   • Accommodatie is in goede staat
   • Aandacht en/of aanbod voor specifieke doelgroepen (senioren, mensen met een beperking) indien er vraag naar is

    

   Een aanvullende maatschappelijke functie in de samenleving hebben:

   • Staat open voor samenwerking met partijen binnen en buiten de sport: Deze samenwerking kan zijn:
   • Samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld buurtverenigingen, scholen, gemeente) op maatschappelijk gebied (bijvoorbeeld sportstimuleringstrajecten, naschoolse activiteiten, accommodatiegebruik, maatschappelijke thema’s)
   • Samenwerking met andere sportverenigingen op het gebied van bijvoorbeeld belangenbehartiging, ledenwerving, accommodatiegebruik/beheer, kennisuitwisseling, sportaanbod (combinatieteams)
   • Het delen of openstellen van faciliteiten met anderen (niet-leden) voor initiatieven uit de wijk, buurt of stad

Link gekopieerd naar klembord

Meer weten?

Meer weten?

Mail naar clubbase@sportindeventer.nl
Wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk!