Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gebruiksovereenkomst Golfstart

Artikel 1 Definities

In deze overeenkomst hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis: 

 • Organisator: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijke Nederlandse Golf Federatie gezamenlijk;
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tot het gebruik van het platform Golfstart; 
 • Golfbaan: de golfclub, golfbaan of golfschool die gebruik wenst te maken van het platform Golfstart en hiertoe deze Overeenkomst aangaat met de Organisator; 
 • Deelnemer: de natuurlijke persoon die via Golfstart gebruik wenst te maken van het aanbod van de Golfbaan;

Golfstart: een landelijk aanbodgericht platform voor Golfbanen en Deelnemers, met als doel om zoveel mogelijk mensen te laten beginnen met golf. Op het platform staan o.a. kennismakingslessen alsook cursussen om te leren golfen of andere leuke acties om kennis te maken met golf. 

Artikel 2 Gebruiksrecht

 1. Organisator verleent hierbij aan Golfbaan het niet exclusieve en niet overdraagbare recht Golfstart te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze Overeenkomst. Het staat Golfbaan niet vrij derden gebruik te laten maken van de door de Organisator verleende diensten ten aanzien van Golfstart.
 2. Golfbaan krijgt toegang tot Golfstart via www.clubbase.nl/golfstart, waar Golfbaan zelf een inlognaam en wachtwoord aanmaakt. De inlognaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen met niemand gedeeld worden. Golfbaan is verantwoordelijk voor schade voortkomend uit misbruik van de inlognaam en wachtwoord en Golfbaan zal Organisator onmiddellijk op de hoogte stellen van verlies, diefstal en/of misbruik daarvan.
 3. Golfbaan mag Golfstart slechts gebruiken voor golfactiviteiten die binnen haar eigen organisatie worden aangeboden.
 4. Organisator stelt de prijs alsmede de minimumvoorwaarden van een golfactiviteit vast. Het staat Golfbaan vrij om de golfactiviteit naar eigen inzicht nader in te vullen.
 5. Golfbaan is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van haar gegevens en haar aanbod op Golfstart, alsmede voor de juistheid van die gegevens.
 6. Golfbaan garandeert dat de informatie die zij aan Organisator verstrekt compleet en juist is en dat de informatie zoals geregistreerd bij Organisator actueel zal worden gehouden.
 7. Golfbaan is verantwoordelijk voor ondersteuning met betrekking tot het gebruik van Golfstart aan Deelnemers. De Golfbaan heeft de verantwoordelijkheid binnen redelijke termijn te antwoorden op een email van Deelnemers.
 8. Golfbaan is verantwoordelijk voor het duidelijk en overzichtelijk opnemen van de volgende informatie op haar pagina binnen Golfstart:
 1. contactinformatie bestaande uit adres, telefoonnummer en emailadres;
 2. informatie inzake de golfactiviteiten;
 3. eventuele aanvullende kosten van een golfactiviteit.

 

 

Artikel 3 Vergoeding en betaling

 1. Voorafgaand aan de eerste betaling door Organisator aan de Golfbaan of na wijziging van de opgegeven betaalgegevens zal Organisator de bankgegevens van de Golfbaan verifiëren. Uitsluitend indien bij verificatie blijkt dat de bankgegevens van van de Golfbaan overeenkomen met de door de Golfbaan opgegeven bankgegevens, vindt betaling aan de Golfbaan plaats.
 2. De Deelnemer betaalt aan Organisator per via Golfstart verkochte golfactiviteit administratiekosten ter hoogte van 2% van de prijs van de golfactiviteit vermeerderd met € 0,29 (exclusief btw). Bij het aangaan van deze Overeenkomst is de prijs van de golfactiviteit vastgesteld op € 109,- en bedragen de administratiekosten € 0,99. De Golfbaan erkent dat Organisator gerechtigd is jaarlijks de hoogte van de administratiekosten eenzijdig aan te passen. De Golfbaan wordt hierover dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingang geïnformeerd via het bij Organisator bekende e-mailadres.
 3. Op het platform wordt ook kennismakingslessen aangeboden (voorheen bekend onder de naam ‘Probeer Golf’). Deze zijn in principe gratis of de golfbaan biedt iets extra’s tegen een vergoeding aan. Daarnaast kan je op het platform ook aanbod vinden om je Handicap 54 te halen.
 4. Organisator incasseert namens de Golfbaan de prijs van de golfactiviteit vermeerderd met de administratiekosten van Deelnemers.
 5. Organisator stelt maandelijks een factuur op voor de golfactiviteiten die hebben plaatsgevonden in de voorgaande maand, alsmede van de door de Organisator aan Golfbaan verschuldigde vergoeding.
 6. De door Organisator ontvangen betaling(en) worden door Organisator, na de golfactiviteit en na verrekening met de vergoeding zoals bedoeld in artikel 2 en eventuele verrekening(en) volgens artikel 7, op het door de Golfbaan opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door Mollie Connect direct. 
 7. Organisator is gerechtigd om alle conform deze Overeenkomst van Golfbaan te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere Overeenkomst gesloten met de Golfbaan, te verrekenen met de eerstvolgende uitbetaling van de door Organisator ontvangen betalingen als genoemd in dit artikel. Organisator kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die Golfbaan binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen.
 8. Indien Golfbaan een golfactiviteit via Clubbase voorafgaand aan de begindatum en -tijd annuleert, dan krijgt de Deelnemer automatisch per mail bericht waarin wordt aangegeven dat de betreffende activiteit is geannuleerd.
 9. Indien Golfbaan een golfactiviteit niet via Clubbase annuleert, dient de Golfbaan hierover zelf te communiceren met de Deelnemer. Golfbaan draagt tevens zorg voor terugbetaling van vergoedingen aan Deelnemer voor geannuleerde activiteiten.
 10. Indien Golfbaan een golfactiviteit met minimaal 1 inschrijving wijzigt qua datum, begin-, eindtijd en/of locatie, dan verandert de status van de ingeschreven Deelnemer van ingeschreven naar gereserveerd. Deelnemer krijgt automatisch per mail bericht waarin de wijziging kan worden geaccepteerd of geannuleerd, waarna de status in respectievelijk ingeschreven of geannuleerd wijzigt. Als Deelnemer de wijziging annuleert of niet reageert, dan ontvangt Deelnemer het totale inschrijfbedrag terug.
 11. De sporter heeft de mogelijk om tot 48 uur voorafgaand aan de eerste golfactiviteit zijn/haar inschrijving kosteloos te annuleren.

 

Artikel 4 Storingen en onderhoud

 1. Organisator staat er niet voor in dat Golfstart foutloos werkt en zonder onderbrekingen functioneert. Organisator zal zich er voor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door Organisator zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door Golfbaan gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Organisator zijn gemeld. Organisator kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. Organisator staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door Organisator is ontwikkeld, zullen worden verholpen. Organisator is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
 2. Organisator kan wijzigingen in de inhoud of omvang van Golfstart of enig andere activiteit die op het platform van Golfstart wordt aangeboden aanbrengen. 
 3. Organisator kan de uitvoering van Golfstart voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. Organisator is niet gehouden specifiek voor Golfbaan bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 4. Organisator kan Golfstart geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Organisator zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk.
 5. Indien Golfbaan onjuistheden, onregelmatigheden of onvolledigheden in Golfstart of de resultaten uit Golfstart ontdekt, zal zij dit direct aan Organisator berichten met een gedetailleerde beschrijving van waaruit de onjuistheid, onregelmatigheid of onvolledigheid zou bestaan. Indien Golfbaan beschikt over informatie en/of gegevens waarmee eerdergenoemde onjuistheden, onregelmatigheden of onvolledigheden zouden kunnen worden hersteld, zal zij deze informatie zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Organisator ter beschikking stellen, waarbij reeds thans wordt bepaald dat de intellectueel eigendomsrechten op de door Golfbaan beschikbaar gestelde informatie daarmee overgaan op Organisator.
 6. Indien Golfbaan een probleem constateert waardoor Golfstart niet te gebruiken is op de wijze als bepaald in de Overeenkomst, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden bij Organisator. Organisator zal de melding verwerken in haar registratiesysteem en zich vervolgens maximaal inzetten binnen een redelijke termijn tot een remedie te komen voor een storing, zodat Golfstart weer de overeengekomen functionaliteit biedt. Organisator zal zich gedurende kantooruren beschikbaar houden voor een redelijk niveau van technische ondersteuning bij het gebruik van Golfstart.
 7. Organisator staat er niet voor in dat de in het kader van Golfstart ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

 

Artikel 5 Publiciteit en communicatie

 1. Golfbaan stemt alle communicatie-uitingen in het kader van deze Overeenkomst, waarin de naam of het merk van de Organisator voorkomt af met Organisator. 
 2. Het is Golfbaan niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Organisator de woord- en beeldmerken van de Organisator te gebruiken.

 

Artikel 6 Geheimhouding

Elk der Partijen verplicht zich om gedurende de Overeenkomst alsmede in de periode daarna (bedrijfs)gegevens en/of informatie die zij van de andere Partij heeft verkregen in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar te maken of anderszins te verspreiden dan wel te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is verstrekt.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van Golfstart of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij Organisator.
 2. De Golfbaan vrijwaart Organisator voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Golfbaan verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Golfbaan is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van Golfstart.
 2. De Golfbaan is verplicht en dient zelf te zorgen voor alle verzekeringen die eventueel vereist en/of wenselijk zijn voor de uitoefening van haar golfactiviteiten. Op eerste verzoek dient Golfbaan aan Organisator premiekwitanties van de afgesloten verzekeringen te tonen.
 3. De Golfbaan vrijwaart Organisator volledig voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Overeenkomst.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van Organisator, is Organisator op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook van de Golfbaan in verband met het gebruik van Golfstart, zoals – maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van Golfstart, technische storingen, onjuiste informatie etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat Organisator in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

 

Artikel 9 Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk in het geval van overmacht. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Partijen liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Partijen in redelijkheid niet kunnen worden gehouden hun verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door Partijen ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan Organisator toebehoren en/of waarvan Organisator afhankelijk is, alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan Organisator of door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 10 Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Golfbaan kan de Overeenkomst op ieder moment opzeggen door middel van afmelding op Golfstart. De Golfbaan is ervoor verantwoordelijk dat geen afmelding plaatsvindt als er nog een golfactiviteit loopt bij de Golfbaan.
 3. Organisator kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd. 
 4. Een Partij kan deze overeenkomst voorts tussentijds met onmiddellijk ingang schriftelijk opzeggen, onverminderd het recht van de niet in gebreke zijnde Partij om schadevergoeding te vorderen, op het moment dat:
 1. De andere Partij failleert, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden c.q. geliquideerd wordt;
 2. De andere Partij haar verplichtingen uit deze Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na verloop van de redelijke termijn die haar is verstrekt om het verzuim te herstellen;
 3. De andere Partij daden verricht waardoor de belangen dan wel de goede naam van de wederpartij aantoonbaar in diskrediet is gebracht.

 

Artikel 11 Gegevensbescherming

 1. Bij de uitvoering van deze Overeenkomst verwerkt Organisator persoonsgegevens in opdracht van Golfbaan. Dit betreft naam en e-mailadres van de Deelnemer die een Overeenkomst aangaat met Golfbaan, alsmede contactgegevens van contactpersonen van de Golfbaan. In het kader van deze Overeenkomst is Golfbaan verwerkingsverantwoordelijke en Organisator verwerker.
 2. Organisator zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals opgenomen in deze Overeenkomst, dan wel in verband met een wettelijke verplichting. Golfbaan zal Organisator op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet al in deze Overeenkomst zijn genoemd. Organisator mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.
 3. Golfbaan staat er tegenover Organisator voor in dat de inhoud, het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
 4. Golfbaan vrijwaart Organisator voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen aanspraken van de Autoriteit Persoonsgegevens en/of betrokkenen van wie persoonsgegevens door Organisator worden verwerkt in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij Golfbaan bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan Organisator toerekenbaar zijn.
 5. Organisator mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
 6. Organisator mag in het kader van deze Overeenkomst gebruik maken van derden. Golfbaan mag bezwaar maken als het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
 7. Golfbaan zal in overeenstemming met de geldende wettelijke regels de beveiliging van persoonsgegevens waarborgen en daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen.
 8. Organisator zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Organisator zal bij het treffen van beveiligingsmaatregelen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.
 9. Organisator staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 10. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Organisator, zal Organisator het verzoek doorsturen aan Golfbaan, en zal Golfbaan het verzoek verder afhandelen. Organisator mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 11. Organisator verleent Golfbaan alle redelijke medewerking om ervoor te zorgen dat Golfbaan binnen de wettelijke termijnen kan voldoen aan haar verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving. De redelijke kosten voor deze medewerking zullen door Golfbaan aan Organisator worden vergoed.
 12. Op alle persoonsgegevens die Organisator van Golfbaan ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Organisator zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen. Organisator zal de verplichting tot geheimhouding ook opleggen aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde personen.
 13. Golfbaan heeft het recht om eens per jaar een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit dit artikel, en alles dat daar direct verband mee houdt. Golfbaan zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de audit betalen, met inbegrip van redelijke door Organisator gemaakte interne kosten.

 

Artikel 12 Diversen

 1. Organisator is te allen tijde gerechtigd om deze Overeenkomst te veranderen. De gewijzigde Overeenkomst zal van kracht zijn vanaf het moment dat deze per mail aan Golfbaan zijn overhandigd. Indien een Golfbaan daarna gebruik blijft maken van Golfstart, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Overeenkomst.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, dan tast dit de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan en zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 3. Organisator is bereikbaar via de contactgegevens zoals opgenomen in Golfstart.
 4. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: