Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Financiële regelingen

Door Sport in Deventer

Sportverenigingen hebben door de coronacrisis behoorlijke financiële schade geleden. Landelijke overheidsinstellingen en andere organisaties hebben verschillende financiële regelingen beschikbaar gesteld voor een compensatie.

TOSA regeling

"Op 10 juli is de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 (TASO-regeling) in de Staatscourant gepubliceerd. Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden en nog geen gebruik hebben gemaakt van de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS-regeling).

De tegemoetkoming is afhankelijk van de doorlopende lasten van de aanvrager in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020 en bedraagt € 1.500,- (bij € 501,- t/m € 1.500,- doorlopende lasten) € 2.500,- (bij € 1.501,- t/m € 2.500,- doorlopende lasten) en € 3.500,- (bij € 2.501,- t/m € 3.999,- doorlopende lasten).  Amateursportorganisaties die in aanmerking komen voor deze regeling kunnen tussen 1 september 2020 en 4 oktober 2020  via de website van DUS-I een aanvraag indienen.

Huurlasten
De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, zijnde geen huurlasten. De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni worden gecompenseerd via de gemeenten.

Alle informatie over de TASO-regeling leest u in de regeling zoals gepubliceerd, zie publicatie in de Staatscourant.  Let op: bepaalde tussentijdse wijzigingen (zoals het totale budget en de mogelijkheid om voor twee periodes een tegemoetkoming aan te vragen) zijn in deze publicatie nog niet opgenomen. De verwachting is dat in augustus 2020 een nieuwe regeling wordt ondertekend, waarin deze wijzigingen zijn vermeld.

Algemene informatie over de TASO- regeling vindt u via de website van DUS-I "

van https://sportengemeenten.nl/taso-regeling-voor-amateursportorganisaties/ (Vereniging sport en gemeenten, 2020)

Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Sommige sportverenigingen hebben een trainer, clubkadercoach, verenigingsmanager of ander personeel in dienst. U kunt als vereniging gebruik maken van NOW. Klik hier voor meer informatie en aanvragen van de 'Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegendheid. 

  • Download het stappenplan van AWVN voor de aanvraag van een NOW-regeling.
  • Een veel gestelde vraag bij het aanvragen van de NOW-regeling bij een sportvereniging is 'wat valt er onder de omzet van een sportvereniging?'. Het UWV geeft aan dat alles waarover je als vereniging omzetbelasting dient te betalen, valt onder de omzet voor aanvraag van de NOW-regeling.

Aan bovenstaande informatie kunnen geen rechten worden ontleent. Voor een advies op maat dient u contact op te nemen met het UWV.

Kijk ook eens op https://www.netwerkindesport.nl/ of op www.werkenindesport.nl. Twee sites speciaal voor sportverenigingen met personeel ter ondersteuning van hun werkgeversrol.

Gemeente Deventer

Op lokaal niveau houdt de gemeente Deventer de maatregelen en gevolgen ervan bij op de gemeente website. Zowel het publiek als de lokale sportverenigingen worden getroffen door de maatregelen. Voor sportverenigingen zijn er op dit moment de volgende maatregelen getroffen:

  • Sportverenigingen kunnen uitstel van betaling aanvragen voor de gemeentelijke belastingen. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.
  • Buitensportverenigingen kunnen uitstel van betaling voor periodieke lasten aanvragen, zoals de verhuur van buitensportaccommodaties. Klik hier voor meer informatie over deze regeling.
  • Compensatie voor zaal- of veldhuur is momenteel nog niet mogelijk, omdat de landelijke regelingen nog niet bekend zijn. Verwacht wordt dat wij u daar eind augustus of begin september over kunnen informeren. 

 

Noodloket: tegemoetkoming 'schade Covid-19 virus'

Om de (huur)kosten te compenseren, kan elke vereniging een eenmalige tegemoetkoming voor "schade Covid-19" van  €4.000,- aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  • Klik hier voor meer informatie over de voorwaarden en de wijze van aanvragen.
  • Om de tegemoetkoming aan te kunnen vragen, heb je als vereniging E-herkenning nodig. Klik hier om deze aan te vragen (dit is hetzelfde systeem als voor de Verklaring Omtrent Gedrag wordt gebruikt).
  • Wanneer u op basis van de SBI-code geen aanvraag voor de tegemoetkoming kunt doen, kunt een melding doen voor een wijziging. Klik hier om een melding te doen. 

Deze regeling is op 26 juni 2020 gesloten. U kunt deze niet meer aanvragen!

Overige mogelijkheden 

Rabobank Coöperatie Fonds
De coronacrisis raakt de samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden via het Rabobank Coöperatief Fonds voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven kunnen een aanvraag indienen voor een beroep op het Fonds. De aanvrager beargumenteert concreet waardoor zij in continuïteitsproblemen dreigt te komen, bijvoorbeeld door het wegvallen van een belangrijk event of activiteit inclusief een eenvoudige berekening van de financiële consequenties. Tevens kan een aanvraag worden ingediend door voorgenoemde partijen voor een project of activiteit dat direct gerelateerd is aan de gevolgen van de coronacrisis. Uitgezonderd zijn zaken als contributie-inkomsten, reguliere horeca-omzet, financiële tegenvallers die samenhangen met de normale bedrijfsvoering c.q. exploitatiekosten of als je als vereniging of stichting een beroep kunt doen op (onderdelen van) het pakket aan overheidsmaatregelen. Kijk voor alle informatie en voorwaarden op de website van de Rabobank 

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via

Mail

Binnen één werkdag antwoord