Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gemeente Deventer

Door Sport in Deventer

De gemeentelijke subsidieregels hebben tot doel (sociale) activiteiten die gericht zijn op de zelfredzaamheid en het sociale netwerk van wijken en/of dorpen te bevorderen. De activiteiten kunnen zowel gemeentebreed als wijkgericht zijn.

Meedoen subsidie

Aanvragen voor subsidie op basis van deze regeling kunnen worden ingediend door een vrijwilligersorganisatie, een (sport)vereniging, een stichting, een buurthuis of een speeltuinvereniging. De raad stelt jaarlijks het subsidieplafond voor de uitvoering van deze regeling vast. De beschikbare subsidie wordt verdeeld op grond van het criterium ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Hierbij geldt als datum van indiening van de subsidieaanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is. De hoogte van een subsidie bedraagt maximaal € 10.000,--. In afwijking van het bepaalde kan het college aan speeltuinverenigingen en buurthuizen een hogere subsidie verlenen.

Voorwaarden
Bij de subsidieaanvraag wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier ‘subsidie Meedoen; sociale activiteiten vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, buurthuizen en speeltuinverenigingen Voorwaarden:

Om voor subsidie in aanmerking te komen moeten de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd:

a. in de gemeente Deventer plaatsvinden en voor iedereen toegankelijk zijn:

b. geen commercieel karakter en geen winstoogmerk hebben:

c. niet gericht zijn op de eigen achterban en

d. naar het oordeel van het college in voldoende mate gericht zijn op:

  • het verbeteren van de sociale cohesie en/of
  • de integratie en/of
  • de zelfredzaamheid van bewoners en/of
  • het versterken van eigen kracht van bewoners en hun sociale netwerken en/of
  • het voorkomen van sociaal isolemisolement en/of - de bewonersparticipatie en/of
  • de leefbaarheid en veiligheid van de buurt en/of
  • sociale activering naar vrijwilligerswerk en/of - bevorderen sportparticipatie en/of
  • sportactiviteiten en -evenementen.

De subsidie wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van de activiteiten aangevraagd.

Een subsidieaanvraag heeft meer kans van slagen wanneer er een aanvraag wordt gedaan met meerdere sportverenigingen of andere organisaties op één thema, zoals bijvoorbeeld jeugdsport, seniorensport of sport & zorg.

Een aanvraag kan bij de gemeente Deventer worden ingediend via Sportbedrijf Deventer.

WIJ Deventer

WIJDeventer stimuleert activiteiten die de leerbaarheid en saamhorigheid in de buurt versterken (vb. sporttoernooi, gezamenlijke activiteiten).

De algemene voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van WijDeventer.

Gerelateerd

Heeft u een vraag?

Heeft u een vraag?

Neem contact op met Sport in Deventer via