Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Subsidies

Door Sport in Deventer

Er zijn verschillende subsidieregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om verenigingsinitiatieven te ontplooien of te versterken. Zowel op landelijk, als regionaal en lokaal niveau. Denk hierbij aan het versterken en uitbreiden van sport- en beweegactiviteiten, activiteiten gericht op het verduurzamen of verbouwen van de accommodatie of het werven van bepaalde doelgroepen. Ontdek hieronder voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking `zou kunnen komen en op weg kan worden geholpen. 


Subsidie meedoen

Voor wie: De subsidieregeling Meedoen is bedoeld voor sociale / sociaal-culturele activiteiten en kan worden aangevraagd door vrijwilligersorganisaties, (sport)verenigingen, stichtingen, buurthuizen en speeltuinverenigingen.

Voor wat: Met de subsidie Meedoen kunnen deze organisaties sociale en sociaal-culturele activiteiten organiseren die gericht zijn op zelfredzaamheid en het sociale netwerk binnen de gemeente Deventer. De activiteiten kunnen zowel gemeentebreed als wijkgericht zijn.

Hoe: In de subsidieregeling Meedoen leest u welke voorwaarden er zijn om subsidie te verkrijgen: onder andere het indienen van een projectplan en een reële en sluitende begroting. Ook leest u waar wel en niet subsidie voor kan worden verstrekt en met welke termijnen u rekening moet houden.

Klik hier voor alle informatie over de subsidie Meedoen van de gemeente Deventer.

1/3 regeling Sportaccommodaties 

Voor wie: Sportverenigingen die in een eigen accommodatie willen investeren, kunnen een bijdrage aanvragen bij de gemeente Deventer op basis van de subsidieregeling "1/3-regeling sportaccommodaties".

Voor wat: De subsidie is bedoeld voor investeringen in nieuwbouw, verbouw, aankoop en verbetering van de verenigingsaccommodatie. Voorwaarde is dat de accommodatie direct gerelateerd is aan de sportbeoefening. Sportmaterialen en sportattributen komen niet voor subsidie in aanmerking, hiervoor is de BOSA (link maken clubbase) regeling.

Hoe: Aanvragen moeten voor 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin de investering is gepland, bij de gemeente ingediend worden. Alle aanvragen worden dan verzameld en beoordeeld. De totaal beschikbare subsidie ligt rond de € 60.000 (dit bedrag wijzigt jaarlijks) en wordt naar rato verdeeld over alle aanvragen. Indien uw club een grote investering wil doen, is het raadzaam dit zo vroeg mogelijk in het jaar kenbaar te maken. In sommige gevallen kan de Gemeente op voorhand een bedrag reserveren. Klik hier en hier voor alle voorwaarden. U kunt uw aanvraag indienen bij Hein Steenbergen (h.steenbergen@deventer.nl)

Subsidie Sociale hypotheek Overijssel

De eigenaar of exploitant van een multifunctionele accommodatie (Mfa) kan subsidie aanvragen voor activiteiten die nodig zijn om de Mfa verder te ontwikkelen, meegerekend investeringen voor het verbeteren van de activiteiten van een Mfa. Onder multifunctionele accommodatie (Mfa) verstaat de Provincie: een dorpshuis, een wijkcentrum, een kulturhus of een samenwerkingsverband van verschillende maatschappelijke organisaties – waaronder sportclubs -  die vanuit een centrale locatie, meestal een gezamenlijk gebouw, hun voorzieningen, producten en diensten aanbieden.

Onder een maatschappelijke tegenprestatie wordt verstaan: extra of aanvullende inzet van vrijwilligerswerk door een Mfa voor het algemeen belang van de maatschappij. 

De subsidie is maximaal 100% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 15.000,- per subsidieaanvraag. De subsidie is niet hoger dan de waarde van de maatschappelijke tegenprestatie. Vind hier alle informatie en het aanvraagformulier

Subsidie Overijssel in Beweging

Gaat jouw club aan de slag met nieuwe activiteiten of het verbeteren van activiteiten die zorgen voor een uitnodigend sport- en beweegaanbod in Deventer of de regio (bovenlokaal)? Kijk dan of dit past binnen de Subsidie Overijssel in beweging, die vanaf 5 september open wordt gesteld voor aanvragen. De activiteit moet voor iedereen beschikbaar zijn voor gebruik, zonder beperking door praktische, sociale of financiële drempels.

De subsidie kan worden aangevraagd voor één van de volgende activiteiten:

  • Activiteit A: het uitvoeren van een lokale aanbodverbetering; een vernieuwend initiatief waarin ontdekt wordt of het initiatief aansluit op de vraag naar beweegmogelijkheden, uitvoerbaar is en geborgd kan worden. Dit door het uitvoeren van een proefproject of onderzoek.
  • Activiteit B: het uitvoeren van een bovenlokaal beweeginitiatief; een initiatief waarbij door uitvoering het bovenlokale beweegaanbod in Overijssel sterk wordt verbeterd of nieuw aanbod wordt toegevoegd.

Vanaf 5 september komen er bedragen van € 1.000 tot € 50.000 beschikbaar (onder voorwaarden) die op binnenkomst van aanvraag worden beoordeeld. Wees er dus op tijd bij, bereid je aanvraag vast voor en dien hem op 5 september in! Kijk op de website van de Provincie Overijssel voor meer informatie

Subsidie Energiebesparende Maatregelen (Provincie)

Voor wie: Sportverenigingen en -clubs kunnen geld terugvragen voor energiebesparende maatregelen die reeds zijn uitgevoerd. 

Voor wat: Clubs kunnen geld aanvragen voor:

Activiteit A:        Energiemaatregelen die genoemd staan in het energieonderzoek (zie activiteit B). U kunt maximaal 25% van de investering terugvragen met een maximum van € 2.500. Indien u niet aan dit bedrag komt, kan de club ook een gezamenlijke aanvraag doen met meerdere clubs.

Activiteit B:        Een energieonderzoek, niet ouder dan 3 jaar, dat u heeft laten uitvoeren. Hiervoor kunt u maximaal € 400 aanvragen. Het is niet mogelijk om alleen subsidie aan te vragen voor het energieonderzoek.

Hoe: Voor alle voorwaarden en het aanvraagformulier kunt u terecht bij de Provincie

Subsidieregeling Iedereen een Boom 

Schaduwplekken creëren, de aantrekkelijkheid van uw Sportpark vergroten of biodiversiteit bevorderen, het kan met de subsidie van Iedereen een Boom (link: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/vitaal-platteland/iedereen-boom-kleinschalige-boomaanplant/ van de Provincie. De vergoeding is 50% van de investering met een maximum van € 2.500. Voor de resterende 50% kan een aanvraag gedaan worden bij het Groendoen Fonds https://treesforall.nl/projectaanvraag-indienen/groendoen-fonds/

BOSA Regeling 

Voor wie: De landelijke subsidieregeling Stimulering Bouw en Onderhoud SportAccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties.

Voor wat: uw club kan deze subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen. De subsidie is destijds in het leven geroepen als compensatie voor het afschaffen van de BTW aftrek.

Hoogte subsidiebedrag

  • Minimale subsidiebedrag is € 2.500 (bij een investeringsbedrag van minimaal € 12.500)
  • Maximaal subisidiebedrag is € 2,5 mln (bij een investeringsbedrag van maximaal € 12,5 mln)

Subsidiabele kosten (kosten inclusief btw):

  1. Kosten voor bouw, onderhoud en sportmaterialen. Deze kosten komen in aanmerking voor 20% subsidie.
  1. Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).
  1. Maatregelen veiligheidsbeleving. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal).

In het algemeen gaat het om kosten waarover wel btw betaald moet worden, maar waar clubs geen btw over kunnen terugvorderen, omdat zij zijn vrijgesteld van btw. Naast bovengenoemde posten kunt u ook denken aan diploma’s, licenties en medailles, exploitatiekosten, mits deze betrekking hebben op de sportactiviteit (bijv. inhuur van onderhoudspersoneel) en Lease-, aankoop- of erfpachtkosten voor de grond van de sportaccommodaties. Wederom mits het gaat om kosten waarover btw moet worden betaald.

Hoe: voor meer informatie, voorwaarden en het aanvragen van de subsidie, klik hier 

Stichting Waarborgfonds Sport

Is uw sportorganisatie toe aan een verbouwing van de accommodatie? Of zijn de banen of velden toe aan vervanging? Voor een investering in de accommodatie zijn de meeste sportverenigingen aangewezen op een lening bij een bank, een lening die niet zo snel wordt verstrekt wanneer zekerheden ontbreken.

De Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) kan uitkomst bieden door een borgstelling te verlenen. Informatie over hoe het werkt en het aanvraagformulier vindt u hier: https://sws.nl/

 

Gerelateerd

Meer weten?

Meer weten?

Neem dan contact op met Sport in Deventer via
clubbase@sportindeventer.nl 


Of meld u aan voor de nieuwsbrief.
Zo blijft u steeds op de hoogte van het laatste nieuws voor sportclubs in Deventer