Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gebruiksovereenkomst SportOn

Artikel 1          Definities

In deze overeenkomst hebben de onderstaande definities, steeds met een beginhoofdletter geschreven, zowel in enkel en meervoud gebruikt, de volgende betekenis:

 • NOC*NSF: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands Olympisch Comité*Nederlandse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60;
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tot het gebruik van het platform SportOn;
 • Sportclub: de sportvereniging die gebruik wenst te maken van het platform SportOn en hiertoe deze Overeenkomst aangaat met NOC*NSF;
 • Sporter: de natuurlijke persoon die via SportOn gebruik wenst te maken van het aanbod van de Sportclub;
 • SportOn: een landelijk aanbodgericht platform voor Sportclubs en individuele sporters, met als doel de georganiseerde sport tegen betaling bereikbaar te maken voor sporters die, om welke reden dan ook, geen lidmaatschap wensen aan te gaan.

 

Artikel 2     Gebruiksrecht

 1. NOC*NSF verleent hierbij aan Sportclub het niet exclusieve en niet overdraagbare recht SportOn te gebruiken, met inachtneming van de voorwaarden en beperkingen van deze Overeenkomst. Het staat Sportclub niet vrij derden gebruik te laten maken van de door NOC*NSF verleende diensten ten aanzien van SportOn.
 2. Sportclub krijgt toegang tot SportOn via www.clubprofiel.nl, waar Sportclub zelf een inlognaam en wachtwoord aanmaakt. De inlognaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en mogen met niemand gedeeld worden. Sportclub is verantwoordelijk voor schade voortkomend uit misbruik van de inlognaam en wachtwoord en Sportclub zal NOC*NSF onmiddellijk op de hoogte stellen van verlies, diefstal en/of misbruik daarvan.
 3. Sportclub mag SportOn slechts gebruiken voor sportactiviteiten die binnen haar eigen club worden aangeboden.
 4. Sportclub stelt de prijs van een sportactiviteit vast. De prijs zal ten minste € 5,- (zegge: vijf euro) bedragen.
 5. Sportclub is zelf verantwoordelijk voor de plaatsing van haar gegevens en haar aanbod op SportOn, alsmede voor de juistheid van die gegevens.
 6. Sportclub garandeert dat de informatie die zij aan NOC*NSF verstrekt compleet en juist is en dat de informatie zoals geregistreerd bij NOC*NSF actueel zal worden gehouden.
 7. Sportclub is verantwoordelijk voor ondersteuning met betrekking tot het gebruik van SportOn aan Sporters. De Sportclub heeft de verantwoordelijkheid binnen redelijke termijn te antwoorden op een email van Sporters.
 8. Sportclub is verantwoordelijk voor het duidelijk en overzichtelijk opnemen van de volgende informatie op haar pagina binnen SportOn:
 9. contactinformatie bestaande uit adres, telefoonnummer en emailadres;
 10. informatie inzake de sportactiviteiten;
 11. eventuele aanvullende kosten van een sportactiviteit.

 

Artikel 3          Vergoeding en betaling

 1. Voorafgaand aan de eerste betaling door NOC*NSF aan de Sportclub of na wijziging van de opgegeven betaalgegevens zal NOC*NSF de bankgegevens van de Sportclub verifiëren. Uitsluitend indien bij verificatie blijkt dat de bankgegevens van de Sportclub overeenkomen met de door de Sportclub opgegeven bankgegevens, vindt betaling aan de Sportclub plaats.
 2. De Sportclub betaalt aan NOC*NSF per via SportOn verkocht sportactiviteit een vergoeding. De hoogte van de vergoeding is opgenomen in de bijlage ‘Vergoedingen’. De Sportclub erkent dat NOC*NSF gerechtigd is jaarlijks de hoogte van de vergoeding eenzijdig aan te passen. De Sportclub wordt hier dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingang over geïnformeerd via www.SportOn.nl.
 3. NOC*NSF incasseert namens de Sportclub de betalingen van Sporters.
 4. NOC*NSF stelt maandelijks een factuur op voor de sportactiviteiten die hebben plaatsgevonden in de voorgaande maand, alsmede van de door de Sportclub aan NOC*NSF verschuldigde vergoeding.
 5. De door NOC*NSF ontvangen betalingen worden door NOC*NSF, na de sportactiviteit en na verrekening met de vergoeding zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel en eventuele verrekening(en) volgens lid 6 van dit artikel, op het door de Sportclub opgegeven rekeningnummer gestort. Uitbetaling geschiedt door NOC*NSF eenmaal per maand, rond de 24ste van de maand, over de maand voorafgaande aan de maand waarin de betaling wordt uitgevoerd.
 6. NOC*NSF is gerechtigd om alle conform deze Overeenkomst van Sportclub te ontvangen bedragen, of te ontvangen bedragen uit hoofde van enige andere Overeenkomst gesloten met de Sportclub, te verrekenen met de eerstvolgende uitbetaling van de door NOC*NSF ontvangen betalingen als genoemd in dit artikel. NOC*NSF kan er ook voor kiezen om voor deze bedragen een factuur te sturen die Sportclub binnen de op de factuur vermelde termijn moet voldoen.
 7. Indien Sportclub een sportactiviteit annuleert, komen de kosten van de inschrijving en annulering van de betaling van reeds ingeschreven Sporters zoals opgenomen in de bijlage ‘Vergoedingen’ voor rekening van Sportclub.

 

Artikel 4          Storingen en onderhoud

 1. NOC*NSF staat er niet voor in dat SportOn foutloos werkt en zonder onderbrekingen functioneert. NOC*NSF zal zich er voor inspannen fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien en voor zover het programmatuur betreft die door NOC*NSF zelf is ontwikkeld en de desbetreffende gebreken door Sportclub gedetailleerd omschreven schriftelijk bij NOC*NSF zijn gemeld. NOC*NSF kan in voorkomend geval het herstel van de gebreken uitstellen totdat een nieuwe versie van de programmatuur in gebruik wordt genomen. NOC*NSF staat er niet voor in dat gebreken in programmatuur die niet zelf door NOC*NSF is ontwikkeld, zullen worden verholpen. NOC*NSF is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleem vermijdende beperkingen in de programmatuur aan te brengen.
 2. NOC*NSF kan wijzigingen in de inhoud of omvang van SportOn aanbrengen.
 3. NOC*NSF kan de uitvoering van SportOn voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de programmatuur. NOC*NSF is niet gehouden specifiek voor Sportclub bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
 4. NOC*NSF kan SportOn geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. NOC*NSF zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk.
 5. Indien Sportclub onjuistheden, onregelmatigheden of onvolledigheden in SportOn of de resultaten uit SportOn ontdekt, zal zij dit direct aan NOC*NSF berichten met een gedetailleerde beschrijving van waaruit de onjuistheid, onregelmatigheid of onvolledigheid zou bestaan. Indien Sportclub beschikt over informatie en/of gegevens waarmee eerder genoemde onjuistheden, onregelmatigheden of onvolledigheden zouden kunnen worden hersteld, zal zij deze informatie zo spoedig mogelijk schriftelijk aan NOC*NSF ter beschikking stellen, waarbij reeds thans wordt bepaald dat de intellectueel eigendomsrechten op de door Sportclub beschikbaar gestelde informatie daarmee overgaan op NOC*NSF.
 6. Indien Sportclub een probleem constateert waardoor SportOn niet te gebruiken is op de wijze als bepaald in de Overeenkomst, dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden bij NOC*NSF. NOC*NSF zal de melding verwerken in haar registratiesysteem en zich vervolgens maximaal inzetten binnen een redelijke termijn tot een remedie te komen voor een storing, zodat SportOn weer de overeengekomen functionaliteit biedt. NOC*NSF zal zich gedurende kantooruren beschikbaar houden voor een redelijk niveau van technische ondersteuning bij het gebruik van SportOn.
 7. NOC*NSF staat er niet voor in dat de in het kader van SportOn ter beschikking te houden programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wet- en regelgeving.

 

Artikel 5          Publiciteit en communicatie

 1. Sportclub stemt alle communicatie-uitingen in het kader van deze Overeenkomst, waarin de naam of het merk van NOC*NSF voorkomt af met NOC*NSF.
 2. Het is Sportclub niet toegestaan om zonder voorafgaand toestemming van NOC*NSF de woord- en beeldmerken van NOC*NSF te gebruiken.

 

Artikel 6     Geheimhouding

Elk der Partijen verplicht zich om gedurende de Overeenkomst alsmede in de periode daarna (bedrijfs)gegevens en/of informatie die zij van de andere Partij heeft verkregen in het kader van (de uitvoering van) de Overeenkomst niet zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij openbaar te maken of anderszins te verspreiden dan wel te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze is verstrekt.  

 

Artikel 7          Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van SportOn of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij NOC*NSF.
 2. De Sportclub vrijwaart NOC*NSF voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de Sportclub verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

 

 

Artikel 8     Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Sportclub is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van SportOn.
 2. De Sportclub is verplicht en dient zelf te zorgen voor alle verzekeringen die eventueel vereist en/of wenselijk zijn voor de uitoefening van haar activiteiten. Op eerste verzoek dient Sportclub aan NOC*NSF premiekwitanties van de afgesloten verzekeringen te tonen.
 3. De Sportclub vrijwaart NOC*NSF volledig voor alle schade en/of kosten van welke aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Overeenkomst.
 4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van NOC*NSF, is NOC*NSF op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard dan ook van de –Sportclub in verband met het gebruik van SportOn, zoals – maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van SportOn, technische storingen, onjuiste informatie etc.
 5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige lid door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen partijen hierbij reeds nu overeen dat NOC*NSF in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten (met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit meer zal bedragen dan € 500,-- (zegge: vijfhonderd euro) per jaar.

 

Artikel 9          Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk in het geval van overmacht. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van Partijen liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Partijen in redelijkheid niet kunnen worden gehouden hun verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door Partijen ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan NOC*NSF toebehoren en/of waarvan NOC*NSF afhankelijk is, alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan NOC*NSF of door haar ingeschakelde derden.

 

Artikel 10   Duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. De Sportclub kan de Overeenkomst op ieder moment opzeggen door middel van afmelding op SportOn. De Sportclub is ervoor verantwoordelijk dat geen afmelding plaatsvindt als er nog een sportactiviteit loopt bij de Sportclub.
 3. NOC*NSF kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd.
 4. Een Partij kan deze overeenkomst voorts tussentijds met onmiddellijk ingang schriftelijk opzeggen, onverminderd het recht van de niet in gebreke zijnde Partij om schadevergoeding te vorderen, op het moment dat:
 5. Eén der Partijen failleert, surseance van betaling aanvraagt, dan wel ontbonden c.q. geliquideerd wordt;
 6. Eén der Partijen zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt na verloop van de redelijke termijn die haar is verstrekt om het verzuim te herstellen;
 7. Een der Partijen daden verricht waardoor de belangen dan wel de goede naam van de wederpartij aantoonbaar in diskrediet is gebracht.

 

Artikel 11        Gegevensbescherming

 1. Bij de uitvoering van deze Overeenkomst verwerkt NOC*NSF persoonsgegevens in opdracht van Sportclub. Dit betreft naam en e-mailadres van de Sporter die een Overeenkomst aangaat met Sportclub, alsmede contactgegevens van contactpersonen van de Sportclub. In het kader van deze Overeenkomst is Sportclub verwerkingsverantwoordelijke en NOC*NSF verwerker.
 2. NOC*NSF zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals opgenomen in deze Overeenkomst, dan wel in verband met een wettelijke verplichting. Sportclub zal NOC*NSF op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet al in deze Overeenkomst zijn genoemd. NOC*NSF mag echter de persoonsgegevens gebruiken voor kwaliteitsdoeleinden, zoals het doen van wetenschappelijk of statistisch onderzoek naar de kwaliteit van haar dienstverlening.
 3. Sportclub staat er tegenover NOC*NSF voor in dat de inhoud, het gebruik en de verwerking van de persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde.
 4. Sportclub vrijwaart NOC*NSF voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen aanspraken van de AP en/of betrokkenen van wie persoonsgegevens door NOC*NSF worden verwerkt in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst, tenzij Sportclub bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan NOC*NSF toerekenbaar zijn.
 5. NOC*NSF mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is verboden.
 6. NOC*NSF mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden. Sportclub mag bezwaar maken als het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
 7. Sportclub zal in overeenstemming met de geldende wettelijke regels de beveiliging van persoonsgegevens waarborgen en daartoe passende technische en organisatorische maatregelen treffen.
 8. NOC*NSF zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). NOC*NSF zal bij het treffen van beveiligingsmaatregelen rekening houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen.
 9. NOC*NSF staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.
 10. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan NOC*NSF, zal NOC*NSF het verzoek doorsturen aan Sportclub, en zal Sportclub het verzoek verder afhandelen. NOC*NSF mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 11. NOC*NSF verleent Sportclub alle redelijke medewerking om ervoor te zorgen dat Sportclub binnen de wettelijke termijnen kan voldoen aan haar verplichtingen op grond van de geldende wet- en regelgeving. De redelijke kosten voor deze medewerking zullen door Sportclub aan NOC*NSF worden vergoed.
 12. Op alle persoonsgegevens die NOC*NSF van Sportclub ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. NOC*NSF zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen. NOC*NSF zal de verplichting tot geheimhouding ook opleggen aan haar personeel en alle door haar ingeschakelde personen.
 13. Sportclub heeft het recht om eens per jaar een audit uit te laten voeren door een onafhankelijke derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit dit artikel, en alles dat daar direct verband mee houdt. Sportclub zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de audit betalen, met inbegrip van redelijke door NOC*NSF gemaakte interne kosten.

 

Artikel 12        Diversen

 1. NOC*NSF is te allen tijde gerechtigd om deze Overeenkomst te veranderen. De gewijzigde Overeenkomst zal van kracht zijn vanaf het moment dat deze per mail aan Sportclub zijn overhandigd. Indien een Sportclub daarna gebruik blijft maken van SportOn, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van de gewijzigde Overeenkomst.
 2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
 3. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 


Link gekopieerd naar klembord

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: