Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij GaSchaatsen.nl. GaSchaatsen.nl is hét platform voor iedere schaatsliefhebber.
Zoek en vind het aanbod dat het beste bij jou past. Bij een vereniging, ijsbaan of schaatsschool in jouw buurt.

Algemeen

Gaschaatsen is een onderdeel van Schaatsen.nl en een uitgave van de KNSB (Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond). De app is ontwikkeld door NOC*NSF.

Deze Algemene voorwaarden (“voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van het platform Gaschaatsen en gerelateerde diensten. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op het (online) bestellen van diensten of goederen (‘’dienst’’) via Gaschaatsen. Waar ‘Gaschaatsen’ gebruikt wordt, geldt deze voor zowel de website als gerelateerde kanalen van het platform.

Door Gaschaatsen te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden die zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd door KNSB kunnen worden gewijzigd. De tekst van deze algemene voorwaarden is beschikbaar op de site gaschaatsen.nl.

Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen te worden uitgelegd ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Gebruik

Algemeen

KNSB biedt geen garanties en is niet aansprakelijk voor uw activiteiten met betrekking tot de website.

Wanneer u vragen heeft op hulp nodig heeft kunt u via Gaschaatsen de veel gestelde vragen bekijken en contact opnemen met onze servicedesk.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van Gaschaatsen is voor eigen rekening en risico. KNSB  sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, uit.

KNSB behoudt zich het recht voor de webpagina’s naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De KNSB is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

KNSB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op Gaschaatsen of schaatsen.nl. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermd werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

KNSB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan leveranciers van KNSB, aangeboden –  informatie op Gaschaatsen. KNSB behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van KNSB.

Hyperlinks

Gaschaatsen.nl bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van Gaschaatsen liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. KNSB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op Gaschaatsen.nl en schaatsen.nl rust auteursrecht. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de KNSB: info@knsb.nl.

Privacy

Voor het gebruik van Gaschaatsen geldt de Privacy Policy zoals gepubliceerd in op Gaschaatsen.nl.

Informatie die u uploadt of op Gaschaatsen plaatst, kan door anderen gezien worden, u kunt uw instelling rondom het delen van informatie altijd wijzigen via de website.

Door Gaschaatsen te gebruiken verleent u KNSB een gebruiksrecht op alle content die op enig moment binnen Gaschaatsen gedeeld wordt en gegenereerd wordt met uw sportieve verrichtingen. Deze content zal gebruikt worden voor het enthousiasmeren van anderen voor het gebruik van Gaschaatsen zowel binnen als buiten het platform.

Bekijk de Privacy Policy voor meer informatie hoe we met uw gegevens omgaan.

Toegang

KNSB kan uw account wegens ongepast gedrag verwijderen en het dienstgebruik beëindigen.

KNSB gebruikt de door u gegenereerde gegevens in algemene zin voor het gebruik en de promotie van Gaschaatsen. KNSB behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot Gaschaatsen.nl, schaatsen.nl of een gedeelte daarvan te ontzeggen.

Gegevens KNSB

Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond Mississippidreef 153 3565 CE Utrecht Telefoonnummer: 088-4892000 (tussen 9.00-17.00u) E-mailadres: info@knsb.nl KvK-nummer: 40506465 BTW-nummer: NL002561293B01

Prijs

Gedurende de geldigheidsduur van de dienst worden de prijzen van diensten op Gaschaatsen.nl niet verhoogd. Eventuele prijswijzigingen zullen van kracht worden na afloop van de geldigheidsduur van de door u afgenomen dienst.

KNSB of andere partijen die diensten aanbieden op Gaschaatsen.nl kunnen op ieder moment de prijs aanpassen voor nieuwe aankopen van de dienst en voor aanvang van een verlenging van de dienst.

BedenktijdD

e reservering van een dienst kan niet worden geannuleerd, aangezien door het aangaan van de huurovereenkomst een specifiek tijdstip wordt gereserveerd voor de sporter.

Indien de sporter geen gebruik maakt van de gereserveerde dienst kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van de betaalde prijs.

In aanvulling hierop is de wet ‘koop of afstand’, niet van toepassing in verband met de beperkte beschikbaarheid van de deelnemersplekken in een cursus bij een ijsbaan of vereniging.

Wanneer de dienst onverhoopt niet geleverd kan worden, wordt de verhuurprijs wél gerestitueerd. Ieder ander beroep op korting of compensatie met een vordering welke sporter meent op de sportaanbieder te hebben of te zullen krijgen, is uitgesloten.

 

Tussentijdse opzegging

U kunt de dienst niet tussentijds opzeggen, de waarde van de dienst is niet evenredig verdeeld over de duur ervan en kosten worden door Gaschaatsen reeds bij aanvang van de dienst gemaakt.

Gaschaatsen is gerechtigd om de dienst tussentijds direct in te trekken of op te schorten, zonder enig recht op schadevergoeding of (gedeeltelijke) restitutie van de prijs, wanneer:

  1. de door u opgegeven persoonlijke gegevens niet naar waarheid blijken te zijn ingevuld;
  2. blijkt dat u geen lid bent van de door u opgegeven vereniging c.q. organisatie of als lid geschorst of geroyeerd bent door die vereniging c.q. organisatie;
  3. achteraf blijkt dat de online betaling van de dienst niet is geslaagd of alsnog is geannuleerd;
  4. u in gebreke bent met uw financiële verplichtingen jegens KNSB of aan haar gelieerde derden;
  5. KNSB van oordeel is dat u in strijd handelt met deze voorwaarden of met enig toepasselijk reglement van KNSB of van derden of enig wettelijk voorschrift.

Klachtenregeling

Heeft u een vraag of klacht over de online bestelling of over de wedstrijdlicentie, dan kunt u die sturen aan info@knsb.nl. KNSB zal uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van uw vraag of klacht reageren.

Slotbepalingen

Op de rechtsverhouding tussen u en KNSB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, onverminderd het recht van KNSB om een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.

NOC*NSF of de KNSB zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u lijdt door middel van het gebruik van de dienst in de breedste zin van het woord.

Utrecht, 28-11-2019


Link gekopieerd naar klembord

KNSB Sportparticipatie

KNSB Sportparticipatie

Heb je hulp nodig met het aanmaken van een activiteit? Kom je er niet uit? Neem dan contact met ons op. Je kan ons ook bellen op 088 - 489 2000.

Wij helpen je graag!

Groet,

KNSB

Team Sportparticipatie

 

Mail

binnen twee werkdagen antwoord