Het lijkt erop dat je een verouderde browser gebruikt waarin sommige onderdelen van Clubbase niet goed functioneren. We raden je aan om een andere browser te gebruiken.

Wet- en regelgeving kantine

Door NOC*NSF

De kantine wordt in één adem genoemd met de sportclub. Een club zonder kantine is nauwelijks voor te stellen en het is dus ook een wezenlijk onderdeel van het beleid op vrijwel elke club. Bij een goed kantinebeleid moet echter wel scherp worden gelet op enkele belangrijke wetten en regels. Zo zijn er heldere regels om belangrijke zaken als goede hygiëne, milieuvriendelijkheid en verantwoord alcohol schenken te waarborgen. In het Handboek Wet- en Regelgeving van NOC*NSF worden relevante wetten en regels helder uitgelegd en toegelicht.

Drank- en horecawet

De huidige Drank- en Horecawet (Artikel 16.3.1 in het Handboek) heeft in de eerste plaats als doel om verantwoord alcoholgebruik te stimuleren en bevat regels die erop gericht zijn om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Met behulp van een checklist kun je als club bepalen of de wet op jouw vereniging van toepassing is en of deze goed wordt nageleefd. Wanneer de drank- en horecawet van toepassing is, moet de vereniging een drank- en horecavergunning hebben. Deze vergunning moet bij de gemeente worden aangevraagd.

Warenwet

De Warenwet (Artikel 17) is bedoeld om te waken over de gezondheid van de burger en probeert te voorkomen dat er levensmiddelen worden geproduceerd en verstrekt die schadelijk voor de volksgezondheid zijn. De Warenwet is dus ook van toepassing voor iedere sportclub die een eigen kantine exploiteert en waar levensmiddelen worden bereid en verkocht. De Warenwet verplicht alle clubs zich aan de regels van een hygiënecode te houden. De Hygiënecode voor de sport wordt elders op deze site besproken.

Tabakswet

Op 1 juli 2008 is het Besluit beperking verkoop en gebruik tabaksproducten in werking getreden. Als gevolg hiervan is de gehele sportsector samen met de horeca, kunst- en cultuursector rookvrij geworden. Overheidsgebouwen en sectoren zoals onderwijs en gezondheidszorg waren al jaren rookvrij, maar sinds juli gelden de regels voor een rookvrije werkplek ook voor de sportsector. Rookvrij betekent dat in de sportkantine niet gerookt mag worden, behalve in speciaal daarvoor aangewezen en afgesloten rookruimten. De Tabakswet (Art. 18 in het Handboek) houdt voor sportclubs echter niet op bij het rookverbod. Er gelden ook duidelijke regels voor de verkoop van tabak en tabaksreclame. Reclame voor tabak via vrijwel alle media is verboden sinds 7 november 2002 en moet ertoe bijdragen dat dat jongeren minder gaan roken. Ook geldt er per 1 januari 2003 een verbod op de verkoop van tabak en rookwaren in overheidsinstellingen en –bedrijven én een verbod van tabaksverkoop aan jongeren onder de zestien jaar.

Milieuregels voor de sport

De milieuregels (Art. 20) zijn voor een groot aantal ‘bedrijven’ (en dus ook sportclubs) met ingang van 1 januari 2008 vereenvoudigd met de komst van het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit, voluit 'Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer', bevat algemene regels voor bedrijven en is bedoeld om de administratieve lasten te verminderen. Met de komst van het Activiteitenbesluit is het systeem van de Wet milieubeheer omgedraaid. In de 'oude' wet was een bedrijf vergunningplichtig, tenzij het onder de algemene regels viel. In de 'nieuwe' systematiek valt het bedrijf onder de algemene regels, tenzij het daarvan is uitgezonderd. In dat geval geldt de milieuvergunningplicht. De meeste sportclubs en sportactiviteiten vallen onder het Activiteitenbesluit en hebben daarom geen vergunning nodig.

Allergenenwet

Vanaf 13 december 2014 zijn sportkantines, verplicht allergeneninformatie te geven aan gasten die daarom vragen. De wetgeving allergenen (Art. 22) geldt voor alle bedrijven die werken met levensmiddelen (eten en drinken). Belangrijkste verandering is de allergenen informatie bij niet-voorverpakte (onverpakte) producten. Lees in het Handboek wat dat exact betekent voor sportclubs.

Advies nodig?

Heb je als bestuurder van een sportclub advies nodig over de toepassing van wet- en regelgeving? Dan kun je wellicht jouw vraag neerleggen bij de Sportdesk van EY.  Als Partner in Sport ondersteunen zij (samen met HVG) sportverenigingen met de Sportdesk. Hier kunnen sportverenigingen via sportdesk@nl.ey.com terecht met vragen op fiscaal, juridisch en administratief gebied.

Een tweede juridische adviesdesk voor de sport wordt geboden door DAS. Is jouw sportbond aangesloten bij DAS voor de Sport? Dan kun je altijd bellen met jouw eigen juristenteam over juridische vragen. Je wordt op de hoogte gehouden van relevante juridische ontwikkelingen en krijgt toegang tot handige voorbeelddocumenten.

Gerelateerd

Heb je een vraag?

Heb je een vraag?

Neem contact op met NOC*NSF Sport Support via: